Starkt delårsresultat för Umeå kommun kopplas till coronapandemin

2020-10-28 10:57

Nyheter

Umeå kommunkoncern redovisar ett positivt resultat på 589 miljoner kronor, varav kommunens resultat ingår med 366 miljoner kronor. Det visar en delårsrapport från perioden januari till augusti 2020. Detta enligt ett pressmeddelande från Umeå kommun.

– Det är självklart ett väldigt glädjande resultat för Umeå kommun. Resultatet är dock starkt kopplat till den pågående coronapandemin. Samtidigt som kommunen får ett ökat rörelseutrymme så kommer medlen att behövas för att möta framtida utmaningar. De ekonomiska konsekvenser i konjunkturen som coronapandemin medför både nationellt och globalt kommer även att påverka Umeå kommun, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

I delårsrapporten konstateras att coronapandemin har minskat skatteintäkterna, vilket staten i sin tur har kompenserat med generella statsbidrag och ersättning för sjuklönekostnader. Kommunen har också en minskad verksamhet i vissa nämnder. Det har påverkat jämförelsen med föregående år och budget. Kommunens budgeterade resultat för perioden uppgår till 147 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är totalt 218 miljoner kronor för kommunen efter årets åtta första månader.

De nämnder som prognostiserar störst budgetavvikelse är kommunstyrelsen (50 miljoner kronor), äldrenämnden (40 miljoner kronor), för- och grundskolenämnden (30 miljoner kronor) och fritidsnämnden (−8 miljoner kronor).

Kommunens prognos för investeringar är 607 miljoner kronor, vilket är 542 miljoner lägre än budgeterade investeringar.

I delårsrapporten förutspår kommunstyrelsen att kommunen kommer att redovisa ett positivt balanskravsresultat om 322 miljoner kronor för helåret 2020. Det innebär att Umeå kommun därmed uppfyller kommunallagens balanskrav.

– Umeå kommun uppvisar ett mycket starkt ekonomiskt resultat för årets åtta första månader. De omfattande ekonomiska tillskott som riksdagen har beslutat om till kommunsektorn kommer att bidra till att Umeå kommun går mot ett rejält ekonomiskt överskott även när året är slut, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Text: Joline Göttfert