Region Västerbotten har fler chefer än vårdplatser för sjukhusvård

Moderaterna presenterar nu uppgifter om att Region Västerbotten har fler chefer anställda än vårdplatser för sjukhusvård. I slutet av augusti fanns det totalt 403 vårdplatser för sjukhusvård medan det fanns cirka 490 chefer anställda.

Publicerad: 

Enligt Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition, är det ett resultat av en långvarig nedmontering av sjukvården i länet från den ansvariga socialdemokratiska ledningen som har låtit den administrativa överbyggnaden breda ut sig medan den faktiska vården fått krympa. Sandström (M) menar att antalet vårdplatser har minskat dramatiskt de senaste åren, vilket har mer att göra med personalbrist och sparförslag än att vården har utvecklats. Bristen på vårdplatser medför även att många planerade operationer behövts ställas in.

– Vårdkrisen i länet måste få ett stopp och därför vill vi moderater vidta en rad olika åtgärder för att vända utvecklingen. Framför allt vill vi spara på administration, överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera vården. Vi vill satsa på vårdpersonal som jobbar patientnära, bättre arbetsmiljö och en stärkt primärvård. På så vis kan vi se till att få fler vårdplatser än chefer, säger Sandström (M).

De förslag Moderaterna presenterar i sitt åtgärdspaket för att få fler vårdplatser

 • Spara 200 miljoner kronor på administration, överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera vården.
 • En stor personalsatsning på 70 miljoner som ska gå till en utökad lönepott, personalfond, karriärvägar samt förbättrad arbetsmiljö på vårdavdelningar med hög vårdtyngd.
 • 100 miljoner till vårdavdelningarna för att korta de långa vårdköerna.
 • Avdelningarna och chefer ska ha mer makt och ansvar över beslut och ekonomi.
 • Det ska löna sig bättre att utbilda och kompetensutveckla sig och alla yrkesgrupper ska ha fler karriärvägar.
 • Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal.
 • Stopp för överföring av administrativa arbetsuppgifter till vårdpersonal.
 • Överväg att alla vårdchefer jobbar en del av sin tid ute i verksamheten.
 • Fler öppna vårdplatser samt för intermediärvård (mellanvårdsform) och en utskrivningsavdelning.
 • Satsningar på primärvården så att patienter får vård där och inte behöver komma till sjukhusens akutmottagningar i onödan.
 • Bättre samverkan mellan region och kommunernas äldreomsorg för att förhindra onödiga inskrivningar av multisjuka äldre som kan bättre vårdas vid sitt särskilda boende om de får rätt medicinskt stöd från regionen.

 

Källa

Antalet disponibla vårdplatser för patienter som behöver sjukhusvård (somatisk) var utifrån regionens vårdplatssystemet Pluto den 22 augusti var totalt 403 tillgängliga vårdplatser på länets tre sjukhus. Av dessa totala antal vårdplatser fanns det få lediga och sjukhusen hade redan cirka 30 överbeläggningar den dagen. Det är dessa vårdplatser som exempelvis kirurgi, ortopedi och medicin kan använda för att vårda sina patienter på. Dessa för dagen 403 vårdplatser ska även räcka till för den norra sjukvårdsregionens patienter som har behov av specialiserad sjukhusvård på NUS.

Det finns fler vårdavdelningar på sjukhusen i form av BB, rättspsykiatri, psykiatri samt intensivvårdsplatser. Det är vårdplatser som inte är lämpliga att vårda sjuka patienter som har fått exempelvis ett benbrott, multisjuka äldre eller återhämtning från en planerad operation utan måste finnas tillgänglig för de patienter som har behov av just den vården. Dessa vårdplatser ingår inte heller i sjukhusens system för satellitpatienter/hantering av överbeläggningar.  Antalet chefer i Region Västerbotten var strax innan sommaren 492, vilket är 41 fler än 2018 (Regionens egen personalstatistik). Resultatet blir detsamma om man räknar in psykiatrin i antal vårdplatser. Vårdplatserna på sjukstugorna är inräknad i statistiken.

Joline Göttfert