M: Det behövs bättre villkor för vårdens medarbetare

Moderaterna vill förbättra villkoren för vårdpersonalen i Region Västerbotten. Fler karriärvägar och bättre betalt för att arbeta på obekväma arbetstider är några av de förändringar som Moderaterna vill genomföra.

Publicerad: 

– Vårdens medarbetare behöver prioriteras högre. Vi vill se en hållbar arbetsmiljö, fler karriärvägar, samt att patientnära arbete och arbete på obekväma arbetstider måste löna sig bättre. Personal inom bristyrken måste kunna rekryteras med goda villkor, säger Nicklas Sandström (M), oppositionsråd i Region Västerbotten.

Moderaterna menar att Region Västerbotten måste bli en attraktiv arbetsgivare där många fler vill arbeta, studera och forska. Partiet lyfter också behovet av strukturerade och välfungerande karriärvägar och vikten av arbetstidsmodeller för ett hållbart arbetsliv med möjlighet till återhämtning. Moderaterna vill också höja Ob-tillägget, så att det lönar sig bättre att arbeta när andra är lediga.

– Vi vet att all vårdpersonal vill och gör ett fantastiskt jobb, men personalen upplever att förutsättningarna försämras och att beslut tas långt ifrån golvet. Det behöver ske en förändring i hur vården styrs och leds, förklarar Sandström (M).

Moderaterna anser att ansvar och befogenheter ska följas åt och vara så decentraliserade som möjligt i regionens verksamheter, så att beslut fattas så patientnära som möjligt. Partiet vill att Region Västerbotten ska ta tillvara medarbetarnas idéer, uppmuntra till ansvarstagande och skapa delaktighet. Moderaterna pekar på att ledarskapet på alla nivåer är avgörande för att kunna lyckas med utmaningarna på kort och lång sikt.

– Utan ett bra ledarskap kan inte vården utvecklas och därför vill vi öka stöd och utbildning för ledare och chefer inom vården. Mandat och befogenhet måste flyttas nedåt i organisationen. Varje avdelningschef och ledning måste ges de verktyg som behövs för att de ålagda uppgifterna ska kunna lösas. Ledarskapet på lasaretten i Skellefteå och Lycksele behöver även stärkas med en platschef med ett tydligt mandat för respektive sjukhus, förklarar Sandström (M).

Moderaterna vill komma till rätta med bristen på sjuksköterskor genom att utöka antalet utbildningsplatser och införa ett introduktionsår för nyutbildade sjuksköterskor. Partiet lyfter också vikten av god löneutveckling för specialistutbildade sjuksköterskor och annan specialistutbildad personal. Moderaterna föreslår även att särskilda insatser för rekrytering av tandläkare, läkare och sjuksköterskor bör göras, med fler utbildningsplatser för nya läkare och tandläkare. Målet är att bryta regionens beroende av hyrpersonal.

 

 

Joline Göttfert