Insändare: S värnar paragrafrytteri mer än fler arbetstillfällen i Umeå?

Publicerad: 

Bild på Ulrik Berg (M) och lokalen i fråga

Vilka signaler sänder Socialdemokraterna och stödpartierna med beslutet om Bahnhof till andra företag som vill investera i Umeå Kommun? En arbetsplats med ca 30-40 anställda framförallt är yngre. Nu råder en stor oro bland de anställda om de kommer att ha kvar jobben? Moderaterna ställer sig mycket frågande till majoritetens beslut i att ålägga Bahnhof att avveckla verksamheten i källarvåningen inom 60 dagar.

Moderaterna yrkade på att Bahnhof skulle uppmanas inkomma med bygglov i efterhand för lokalerna. Detta röstades dock ned av socialdemokraterna med stödpartier.

Moderaterna anser inte att frågan om Bahnhovs arbetsplatser och dagsljus är fråga för Byggnadsnämnden utan en fråga för Arbetsmiljöverket. Detta framgår klart i Boverkets anvisningar där man skriver: För dagsljus på arbetsplatser gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.”

AMV gjorde en inspektion av lokalen i slutet av 2019 där det påpekades några brister vilket Bahnhof rättade till och 2020-02-18 avskrev AMV ärendet med motiveringen: ”Ni fick ett inspektionsmeddelande den 20 december 2019 där vi ställde krav på er att rätta till vissa brister i arbetsmiljön. Nu bedömer vi att ni uppfyller de kraven. Därför har vi avslutat ärendet.”

Ärendet är en planavvikelse utifrån en gammal plan. Byggnadsnämnden äger planmonopolet vilket gör att vi kan ta avvikelser från planbestämmelsen och godkänna lokalen som kontor och försäljning. Skulle någon vara emot så har man möjlighet att överklaga om man är sakägare. Ingen torde i det här fallet påverkas av verksamheten.

När det nu sker en omvandling av handeln och det blir fler lediga lokaler så är det alldeles utmärkt att skapa möjligheter för t,ex arbetshubbar och moderna kontor i tomma butiker. Det skulle skapa en klart trevligare stadsmiljö än tomma butiker! Vill socialdemokraterna med stödpartier hjälpa eller stjälpa gamla och nya företag genom att vara paragrafryttare?

Vi moderater värnar om näringslivets positiva effekter för kommunen och försöker om möjligt alltid hitta lösningar och hjälpa till. Ibland kan det vara omöjligt på grund av lagstiftning mm, men i det här fallet uppenbart möjligt!

Ulrik Berg (M)
Vice ordförande byggnadsnämnden Umeå

Mest lästa