Handläggningstiderna för vapenlicens måste kortas

Publicerad: 

Orimligt långa handläggningstider för vapenlicens är ett problem som under många år har drabbat Sveriges jägare, sportskyttar och vapenhandlarare. Alliansregeringen vidtog flera åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Bland annat togs beslut om att skapa dagens sammanhållna Polismyndighet, istället för tidigare 21 länsmyndigheter, vilket rimligen skapat bättre förutsättningar för en effektiv handläggning och inte minst för en mer likvärdig hantering i hela landet.

Dessvärre kan vi konstatera att skillnaderna över landet består och att handläggningstiderna på många håll ligger långt över de 30 dagar som Justitieombudsmannen (JO) anser är en rimlig tid för behandling av en komplett licensansökan. Således måste mer göras för att korta handläggningstiderna.

Efter omfattade påtryckningar från bland annat Moderaterna har ansvarig minister Anders Ygeman (S) reagerat. Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd. Tyvärr ska uppdraget slutredovisas först i mars 2017 och för att lösa det mångåriga problemet med långa handläggningstider för vapenlicens krävs mer än bara ett uppdrag till Polismyndigheten. Även lagstiftningen behöver ses över vilket också en majoritet i riksdagen, utifrån en motion från Alliansen, har krävt.

Vi moderater har presenterat en rad förslag på förändringar som hade underlättat hanteringen av vapenlicensärenden. Bland annat bör polisen få direktåtkomst till jägarexamensregistret. Det hade underlättat hanteringen av ansökningar om licens för jaktvapen vilket utgör omkring 70 procent av alla vapentillståndsärenden. Ett annat konkret förslag är att ge vapenhandlare som är auktoriserade och har genomgått adekvat utbildning möjlighet att lämna ut licenser vid byte av vapen inom samma vapenklass. Det hade inneburit en rejäl avlastning för polisen.

I detta sammanhang kan man också ställa sig frågan om det verkligen är polisen som ska ha ansvaret för handläggningen av vapenlicensärenden. Vi moderater vill att en ny viltmyndighet ska inrättas. En sådan ny myndighet skulle även kunna ges i uppdrag att överta handläggningen av vapenlicensärenden. Det är en idé värd att pröva.

En majoritet i Sveriges riksdag har uppmanat regeringen att se över regelverket för hantering av vapenlicenser och moderaterna har presenterat flera förslag på förbättringar. Vi menar att det är oacceptabelt att nyexaminerade jägare missar älgjakten, att sportskyttar inte kan utöva sin sport och att vapenhandlare drabbas ekonomiskt för att polisen inte klarar av att hantera enkla tillståndsansökningar inom en rimlig tid.

Nu är det hög tid för regeringen att agera.

Johan Hultberg,
Riksdagsledamot från Kronoberg och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet (M)

Edward Riedl
Riksdagsledamot från Västerbotten och ledamot i trafikutskottet (M)

Mest lästa