Åsa Ågren Wikström (M) ny ambassadör för EU:s klimatåtgärder

Publicerad: 

30 europeiska politiker utnämndes på onsdagen i Bryssel till klimatambassadörer av den Europeiska Regionkommittén. En av dessa är umeåpolitikern och f.d. riksdagsledamoten Åsa Ågren Wikström (M).

Lokala och regionala ledare från hela EU bekräftade i onsdags sitt engagemang för att bekämpa klimatförändringarna genom att bli ambassadörer för borgmästaravtalet. I närvaro av EU:s kommissionär för klimatåtgärder och energi, Miguel Arias Cañete, inrättade Europeiska regionkommittén (ReK) gruppen med klimatambassadörer vars medlemmar lovade att främja borgmästaravtalets miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Borgmästaravtalet lanserades 2008, och inom ramen för detta åtar sig städer och regioner frivilligt att uppfylla och överträffa EU:s klimat- och energimål som för närvarande har som mål att växthusgasutsläppen ska minskas med 20 % i förhållande till 1990 års nivåer, att 20 % av EU:s energi ska komma från förnybara energikällor och att energieffektiviteten ska öka med 20 % fram till 2020. Hittills har över 6 700 myndigheter – som företräder över 200 miljoner medborgare – undertecknat avtalet. Ledamöterna i ReK – EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter – verkar för att uppmuntra fler regioner och städer att ansluta sig till borgmästaravtalet.

Europeiska regionkommitténs ordförande Markku Markkula sade i ett anförande i Bryssel:

– Förra årets klimatförhandlingar i Paris visade att alla myndighetsnivåer måste arbeta sida vid sida och vidta åtgärder mot klimatförändringarna. Jag är mycket glad att kunna konstatera att över 30 ReK-ledamöter från 21 länder redan har åtagit sig att bli ambassadörer för borgmästaravtalet och att sprida kunskaper som en del av dessa insatser. Vi uppmanar nu varje stad och region att axla sitt ansvar och ansluta sig till avtalet.

Kommissionsledamot Miguel Arias Cañete påpekade att han ville ”lyfta fram Europeiska regionkommitténs engagemang och dess stöd till Europas energiomställning. De lokala och regionala myndigheterna är de främsta aktörerna när det gäller att hitta klimat- och energilösningar på fältet som leder till en renare och koldioxidsnål union. Borgmästaravtalet visar på den enorma förmåga vi har att samarbeta och uppfylla våra klimat- och energimål, särskilt vårt åtagande från Paris. Men detta är bara början på vår resa. Vi behöver få med oss alla regioner och städer. Vi måste stödja varandra och fördubbla våra ansträngningar för att förverkliga en övergång till ren energi.”

Den nya gruppen av ambassadörer för borgmästaravtalet består av regionalt och lokalt folkvalda politiker från regioner och städer som redan har undertecknat borgmästaravtalet. De blir klimatsändebud och kommer att tala vid internationella evenemang och uppmuntra städer och regioner att ansluta sig till borgmästaravtalet. De som undertecknat avtalet stöds av EU, genom att man underlättar för tekniskt och finansiellt stöd till utformningen och genomförandet av åtgärder för att främja hållbar energi och bekämpa klimatförändringarna.

– Jag är stolt över uppdraget att vara ambassadör för borgmästaravtalet. För mig som har politiska uppdrag i Regionkommittén är detta ett sätt att runt om i Europa kunna berätta om vad vi gör i Umeå samt ta del av andras goda exempel, säger Åsa Ågren Wikström (M).

– Att tillsammans kraftsamla mot ett gemensamt mål ger styrka och leder till förändring. Umeå skrev under borgmästaravtalet 2011 och ställde sig då bakom de europeiska målsättningarna om 20 % utsläppsminskning till 2020. Sedan 1990 har vi minskat våra utsläpp per capita med ca 25 %. I Umeå jobbar vi integrerat med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi menar att det är det enda sättet att anta klimatutmaningen och att nå målen. Det har bidragit till att vi 2016 är Sveriges klimatstad och det har också hjälpt oss i vår ambition att bli Europas miljöhuvudstad, fortsätter Ågren Wikström.

Av ReK:s 350 ledamöter kommer 185 från regioner och städer i EU som redan har anslutit sig till borgmästaravtalet. De som undertecknar avtalet måste lägga fram en handlingsplan för hållbar energi och klimatpolitik för EU som omfattar både anpassnings- och begränsningsåtgärder och som visar deras bidrag till att minska koldioxidutsläppen. Handlingsplanen för hållbar energi och åtgärder på klimatområdet grundar sig på en grundläggande utsläppsinventering och en klimatrisk- och sårbarhetsbedömning.

Europeiska regionkommittén stöder också Europeiska kommissionen när det gäller globaliseringen av borgmästaravtalet och mobiliserar som ett led i detta sina övergripande nätverk i Medelhavsområdet och i det östra området, Arlem och Corleap. Under den kommande COP22-konferensen i Marrakech planerar ReK att anordna ett toppmöte för städerna i syfte att diskutera genomförandet av klimatavtalet från Paris, ge uppmaningen till flernivåstyre i klimatfrågor ytterligare eko och motivera borgmästare i Marocko och andra länder att ansluta sig till borgmästaravtalet.

 

Fakta

Europeiska regionkommittén

Europeiska regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare från EU:s alla 28 medlemsstater. Kommittén inrättades 1994 genom Maastrichtfördraget och har i uppdrag att involvera de regionala och lokala myndigheterna i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen rådfrågar kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Alla Europeiska regionkommitténs 350 ledamöter och 350 suppleanter måste vara antingen folkvalda eller politiskt ansvariga inför en folkvald församling i sina hemkommuner eller hemregioner. Klicka här om du vill veta mer om din nationella delegation.

Mest lästa