Allt bättre luft i centrala Umeå

2019-11-19 13:13

Nyheter

Luftkvaliteten i centrala Umeå blir allt bättre. Det visar en uppföljningsrapport av åtgärdsprogrammet Renare luft i Umeå, som Umeå kommun kommer att lämna till Länsstyrelsen. Rapporten hanterades idag vid sammanträdet för kommunstyrelsens planeringsutskott.

Årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger som tidigare år under gränsvärdet och uppfyller miljökvalitetsnormen. Värdena klarar även den europeiska miljökvalitetsnormen. Under 2019 har dock redan för många dygn och timmar uppmätts med för höga värden. Därmed klaras inte alla miljökvalitetsnormer för året. Men utvecklingen går åt rätt håll.

– Luften i Umeå centrum blir renare och renare. Det är mycket glädjande! Umeå kommuns åtgärdsprogram ger resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden år 2021 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. Då kommer trafikmängden genom centrala staden att kunna minskas ytterligare, säger Anders Ågren, moderat kommunalråd.

Umeå kommun lämnar årligen en rapport till Länsstyrelsen som rör kommunens åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Årets uppföljning visar bland annat på en snabbt växande kollektivtrafik och bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon skapar också förutsättningar för en utökad elbilsanvändning.

Några åtgärder för att förbättra stadsluften under 2019:
• Trafikverket har påbörjat arbetet med Västra Länken som planeras vara färdigställd i slutet på 2021.
• Fotgängarprogram för Umeå har antagits av Kommunfullmäktige.
• Det finns totalt 35 elbussar i trafik.
• Sedan 2018 finns 30 icke-publika laddningsstationer på personalparkeringar vid kommunens verksamheter installerats, sammanlagt planeras det för 118 laddstationer.

Rapporten har tagits fram med stöd av miljö- och hälsoskydd, gator och parker, övergripande planering, samt Umeå Energi.

Text: Joline Göttfert