Opinion: Moderaterna storsatsar på idrottsrörelsen!

2016-10-13 8:50

Nyheter

Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige och vill i sin budget för 2017 bekämpa utanförskapet som breder ut sig i Sverige. Som en del av detta gör partiet en storsatsning på idrottsrörelsen och avsätter ytterligare 80 miljoner kronor för att stärka arbetet kring ökad integration, folkhälsa och större social spridning av idrotten, totalt 1,99 miljarder till idrotten. Moderaterna understryker det självklara i att idrottsrörelsen inte kan lösa alla samhällsproblem men ser samtidigt dess potential.

Vi är starkt oroade över det växande utanförskapet, samt att regeringen tycks vara nöjda och inte tar de stora samhällsutmaningarna på än större allvar. Utanförskapet märks på flera håll, idrotten är inget undantag. Dåligt fungerande integrationspolitik och arbetslöshet, riskerar sämre folkhälsa bland människor. Att människor rör sig mindre är ett hälsoproblem som riskerar att skapa stora samhällsekonomiska problem.

Idrottsrörelsen har stor betydelse för samhället. Den knyter samman människor och har en positiv effekt på integration och folkhälsa. Idrotten är den i särklass största folkrörelsen, med 650 000 ledare och cirka tre miljoner medlemmar i 20 000 föreningar. Idrottsrörelsen hålls till stor del upp av ideellt arbetande ledare. Utan deras engagemang skulle svensk idrott förlora sin särart. En studie från Uppsala Universitet visar att räknat på 100 kronor i ersättning per timme genererar ideellt arbetande idrottsledare ett värde motsvarande drygt 20 miljarder kronor årligen till samhället.

Moderaterna anser att alla barn och unga har rätt att kunna utöva idrott och fysiskt aktivitet i någon form. Idrotten betyder mycket för unga människors liv, både i gemenskap, rörelse och glädje. Vid sidan av de barn och unga som deltar i flera aktiviteter per vecka, finns det dessvärre andra grupper av barn och unga som blir allt mer passiva. Detta är oacceptabelt. Därför måste kampen mot utanförskap och sämre folkhälsa föras även på idrottens område.

Moderaterna har under lång tid lyssnat till idrottsrörelsens synpunkter och önskemål. Därför genomför vi i årets budget en omfattande satsning på idrottsrörelsen. Under alliansregeringen införde vi Idrottslyftet, med ett tillskott på 500 miljoner kronor per år till idrottsrörelsen, en dubblering av det tidigare Handslaget. Inom ramen för Idrottslyftet, tillför vi nu ytterligare 80 miljoner kronor, satsningen innebär att Moderaterna tillför idrottsrörelsen 55 miljoner kronor per år mer än regeringen.

Moderaterna prioriterar särskilt barns och ungas rätt till idrott i sin kulturpolitiska budget. De satsningar som vi föreslår ska ske i nära dialog med Riksidrottsförbundet. Tillsammans med idrottsrörelsen kan vi arbeta för att bekämpa utanförskapet och den ökande fysiska ohälsan.

 

Saila Quicklund (M)

Länsförbundsordförande Jämtlands län och idrottspolitisk talesperson

Anders Ågren (M)

Länsförbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten