Besk kritik mot Skellefteå kommuns hantering av järnsand

2017-03-10 14:53

Nyheter

I fyra interpellationer, en från vardera av de borgerliga partierna; Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, riktas besk kritik mot Skellefteå kommuns hantering av den järnsand som framställs vid Rönskärsverken i Skelleftehamn. Nu ställs både Kommunstyrelsens ordförande och Bygg- och miljönämndens ordförande mot väggen med skarpa frågeställningar om den fortsatta hanteringen av frågan.

I två av interpellationerna skjuter Andreas Löwenhöök (M) och Carina Sundbom (C) in sig på att kommunens regler hämmar Boliden Rönnskärs möjlighet att verka och utvecklas och att detta hotar jobben. De riktar sina frågor till Kommunstyrelsens ordförande, Lorents Burman (S).

– Jag bekymrad över att kommunen agerar på ett sätt som gör att Rönnskärsverken nu har mycket tuffare spelregler än deras internationella konkurrenter. Detta hotar jobben i Skellefteå, säger Andreas Löwenhöök (M). Därför vill jag veta om Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) tänker göra något åt de orimliga krav som nu är satta för användning av järnsanden.

Carina Sundbom (C) instämmer i oron:
– Boliden Rönnskär är kommunens största privata arbetsgivare med cirka 900 arbetstillfällen. Just nu motverkas företagets möjlighet att verka och utvecklas genom kommunens negativa inställning till järnsanden. Jag vill mot den bakgrunden ha svar på vad Kommunstyrelsens ordförande tänker göra för att kommunen ska bidra positivt till Boliden Rönnskärs förutsättningar att verka på orten.

Andreas Westerberg (L) och Charlotta Enqvist (KD) har ställ var sin interpellation till Bygg- och miljönämndens tillförordnade ordförande Evelina Fahlesson (S). De lyfter fram att Mark- och miljödomstolen klassat järnsand som en biprodukt och Skellefteå kommuns kraftiga begränsning av järnsanden snarare kan leda till större negativ miljöpåverkan än tvärt om.

– Att använda järnsand, t.ex. som fyllmaterial i byggindustrin, ska ses som återvinning av en biprodukt som tagits upp ur jordskorpan, menar Andreas Westerberg (L). Genom att Bygg- och miljönämnden i stort sätt har satt stopp för användandet av järnsand så används istället bergkross, och järnsanden får deponeras. I ljuset av detta måste Bygg- och miljönämnden ordförande svara på frågan om det är korrekt att nämnden agerar på ett sätt som på sikt leder till kraftigt ökade volymer deponi och som ökar uttaget av orörda material från jordskorpan.

Vill att kommunen ska lyssna på Mark- och miljödomstolen.

– Jag konstaterar att Mark- och miljödomstolen i ett beslut 2013 slog fast att järnsand ska ses som en biprodukt, och inte som ett avfall. Sedan dess har vare sig de faktiska omständigheterna eller rättsläget förändrats. Trots detta har Bygg- och miljönämnden klassat järnsand som ett avfall. Med anledning av detta vill jag veta på vilka grunder Bygg- och miljönämnden har fattat sitt beslut, säger Charlotta Enqvist (KD).

Frågorna från de borgerliga partierna kommer att besvaras i samband med kommunfullmäktige i april.

 

 

Stefan Anundi