Alliansens i Skellefteå satsar stort på skola och utbildning i budgeten

2021-10-05 20:37

Nyheter

Igår presenterade Alliansen i Skellefteå sitt förslag till budget inför 2022. Under rubriken Hållbar tillväxt fokuserar Alliansen på fyra områden: lärande, växtkraft, trygghet och företagande.

Fokusområdet lärande (skola, utbildning och kompetensförsörjning):

– Alliansen lägger i vårt förslag till budget för 2022 fokus på de möjligheter, utmaningar och samhällsproblem som Skellefteå har. Skellefteå har stora behov av kompetensförsörjning till de stora företagsetableringarna samtidigt som vi ser vikande skolresultat. Därför satsar vi stort på skola och utbildning. Totalt tillför vi 70,5 miljoner mer till skolverksamheterna under 2022. Det är 26,5 miljoner mer jämför med S-V-majoriteten, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

Fokusområde växtkraft (bostadsbyggande och infrastruktur):

– När fler ska bosätta sig i Skellefteå behövs fler bostäder. Alliansen vill att kommunen ska planera för 120 000 invånare till år 2050. I vårt budgetförslag skapar vi förutsättningar för växtkraft och avsätter vi ytterligare medel, 4 miljoner kronor, för samhällsplanering i hela kommunen. Det står i skarp kontrast till majoritetsförslaget som innebär besparingar inom Bygg- och miljönämnden, säger Centerpartiets gruppledare Carina Sundbom, som fortsätter:
Vi ökar också investeringarna för mer byggbar mark, infrastruktur och grundläggande kommunal service, som förskolor

Fokusområde trygghet (äldreomsorg och olika trygghetsinsatser):

– Vi vill satsa på ett nytt fullstort vård- och omsorgsboende för våra äldre. Under 2023 och 2024 tillskjuter vi totalt 118 miljoner kronor till ett nytt boende på 120 platser. Vi vill också att Skellefteå ska växa på ett tryggt sätt. Otrygghet begränsar människors frihet. Detta tar Alliansen på stort allvar. Vi vill investera i tryggare fysiska miljöer och sociala insatser i skolan och genom socialtjänstens fältverksamhet, säger Liberalernas gruppledare Christina Soldan.

Fokusområde företagande (olika förslag för att förbättra företagsklimatet):

– Det lokala företagsklimatet måste bli bättre. Skellefteå har i flera år placerat sig runt plats 200 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Kommunen måste stödja små och medelstora företag parallellt med de stora etableringar som nu sker. Det handlar bland kortare handläggningstider, förbättra service och bemötande samt bättre dialog. Det handlar också om ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och att motverka osund konkurrens från kommunen, säger Per Boström, gruppledare för Kristdemokraterna.

Finansiering:

Alliansen finansierar sina förslag inom driftsbudgeten genom att nyttja 2022 års ekonomiska utrymme samt genom besparingar inom projektverksamhet, administration, kultur- och fritidsverksamheter och genom att konkurrensutsätta verksamhet.

Alliansen stärker investeringsbudgeten genom försäljning av skogsinnehav och Tuvans biogasverk.

Läs hela budgetförslaget här:
Alliansens budgetförslag 2022 – Hållbar tillväxt

Text: Anton Bergström