Visionen om en fast förbindelse över Kvarken lever bland finska och svenska politiker

2020-07-13 10:59

Nyheter

Den finska tidningen Vasabladet publicerade förra veckan en artikel om nya kalkyler för byggandet av en fast förbindelse över Kvarken. Tanken på en bro mellan Finland och Sverige är inte ny och har utretts inom Kvarkenrådet flera gånger. Politiker på både den finska och svenska sidan välkomnar den nya rapporten.

Kvarkenrådets arbete har fokus på att främja hela regionens utveckling och servicestruktur samt att förbättra trafikförbindelserna över Kvarken.

– Därför välkomnar vi varmt denna utredning och de tankar som i denna framförs. Den visar på Kvarkenregionens potential som sammanbindande länk i det öst-västliga stråket i norra Europa samt visar på vikten och behovet av att beakta näringslivets värden och fungerande förbindelser som kan knyta ihop regionens transportnätverk med Europeiska och internationella transportnätverk säger Joakim Strand, riksdagsman och ordförande för Vasa stadsfullmäktige och Kvarkenrådet.

Kvarkenrådet har under många år jobbat operativt med att integrera Kvarkenregionen inom alla sektorer. För att det skall lyckas krävs fungerande förbindelser. Kvarkenrådet har därför varit aktivt deltagande i arbetet med den nya färjan Aurora Botnia, den flytande bron över Kvarken, som skall tas i bruk våren 2021 och jobbar för närvarande med tidig etablering av elflyg i regionen inom ramen för det Interreg-Botnia Atlantica finansierade projektet FAIR. I höst går samarbetet även in en mera effektiv form i och med att Kvarkenrådet omorganiseras till norra Europas första EGTS-område.

– Det glädjer mig storligen att även andra ser potentialen i Kvarkenregionen och det som vi jobbar med här. Jag tror, liksom experterna bakom denna rapport, att utvecklingen i regionen skulle vara betydligt större än man kan anta om man fick till en fast förbindelse över Kvarken. Detta har vi sett till exempel i fallet med Öresundsbron och detta skulle med stor sannolikhet gynna tillväxten i hela norra Sverige samt mellersta och norra Finland. Vi ser fram emot att titta närmare på detta säger Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet.

– Självklart jobbar vi vidare med ambitionen att åstadkomma en broförbindelse i det östvästliga stråket mellan våra regioner och länder. Det krävs nationell finansiering av den finska och svenska staten, men med tillkommande EU-finansiering skulle det vara fullt genomförbart. Det skulle vara mycket betydelsefullt för internationell handel och export, för godstransporter och turism. Nästa år kommer den efterlängtade nya färjan igång mellan Umeå och Vasa. Nu ska vi självfallet blicka framåt och jobba vidare med visionen om en broförbindelse mellan våra regioner, kommenterar Åsa Ågren Wikström (M), ledamot av Kvarkenrådets styrelse och vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten.

– Kvarkenregionen är en föregångare på många områden och bör så vara även inom denna fråga. Vi inom Kvarkenrådet ser fram emot att under hösten fördjupa dialogen med dessa experter samt berörda myndigheter och ministrar i både Sverige och Finland. Arbetet fortsätter, avslutar Joakim Strand.

FAKTA OM KVARKENRÅDET:
Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan.

Text: Anton Bergström