Valfrihet och trygghet inom omsorgen är viktigt för Moderaterna

Moderaterna i Umeå presenterade flera punkter i sitt valmanifest kopplade till omsorgen. Trygghet, värdighet och valfrihet inom äldreomsorgen är Moderaternas paroll.

Publicerad: 

– Det finns ett behov av ökad grundbemanning i Umeå. I jämförelse med andra kommuner har Umeå kommun en låg bemanning av omsorgspersonal. Ett fokus måste vara att ge personalen bättre arbetsförhållanden och i möjligaste mån minska antalet delade turer, säger Lotta Holmberg (M), ledamot i äldrenämnden.

Moderaterna vill införa språktester vid nyanställningar inom hemtjänst, funktionshinderomsorg och äldreomsorg.

– Vi ser det som en absolut självklarhet att arbetsgivaren säkerställer att personalen både förstår och kan göra sig förstådd hos dem som de är satta att hjälpa. Så är inte fallet idag inom Umeå kommun. Det finns flera exempel från Umeå där bristande kunskaper i svenska språket hos personalen har inneburit stora bekymmer och allvarliga incidenter för både boende och anhöriga, säger Holmberg (M).

Moderaterna vill bland annat se fler särskilda boenden och senior/trygghetsboenden i kommunen. Att införa en trygghets- och kvalitetsinspektion för att säkerställa hög kvalitet och värdigt bemötande inom äldreomsorgen är ytterligare ett av Moderaternas förslag. Därutöver föreslår Modraterna även införandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.  Syftet med det är att skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna.

Joline Göttfert