Politisk enighet om att fortsätta jobba för att stärka försvarets verksamhet i Umeå

2020-09-01 8:10

Nyheter

Det råder politisk enighet i Umeå mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om att fortsätta jobba för att stärka försvarsmaktens verksamhet i kommunen. Både med ny och utökad verksamhet. Under sommaren kom nyheter som tyder på att Umeå inte är aktuell för nytt regemente när försvaret ska återupprustas. Detta fick kommunalrådet Anders Ågren (M) att reagera, och han lyfte frågan till fullmäktige.

Ågren vill se ett fortsatt politiskt arbete och mobilisering på alla nivåer för att dels återupprätta ett regemente i Umeå, dels fortsätta stärka redan befintlig militär verksamhet vid Umeå Garnison.

– Den svenska försvarsförmågan måste stärkas. Umeå har goda förutsättningar att spela en viktig roll i det arbetet. Det finns redan befintlig militär verksamhet här, en etablerad infrastruktur och därmed goda möjligheter att ta emot nya rekryter och bedriva både bredd- och specialistutbildning. Vi måste fortsätta jobba målmedvetet och långsiktigt med den här frågan, säger Ågren i en kommentar.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) gav ett positivt skriftligt svar, där han konstaterade att man från den politiska nivån i Umeå hade meddelat att Umeå var en lämplig etableringsort för ny och utökad militär verksamhet. Att Umeå dessutom ligger strategiskt placerat för nya etableringar, samt att arbete pågår för att stärka och utveckla försvarsmaktens verksamhet i Umeå.

Förra året föreslog försvarsberedningen en utökad grundorganisation, med återupprättande av två regementen: Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. Ytterligare två regementen för utbildning av territoriella förband föreslogs, men utan utpekade orter. Umeå anmälde sitt intresse för att bli lokaliseringsort för ett av regementena.

I januari i år ställde sig försvarsminister Peter Hultqvist (S) bakom försvarsberedningens förslag om att utöka värnplikten och öppna en rad nya flottiljer och regementen. Regeringen har under sommaren fattat beslut om direktiv till Försvarsmakten att ta fram ett kompletterande budgetunderlag för 2021, med slutdatum 24 juli 2020. I uppdraget står bland annat att en artilleriutbildning ska förläggas till Kristinehamn/Villingsberg och att ett nytt regemente ska etableras i Östersund under perioden 2026-2030.

Regeringen siktar på att lägga fram en försvarspolitisk proposition i höst om den försvarspolitiska inriktningen 2021-2025.

Både Moderaterna och Socialdemokraterna i Umeå fortsätter nu arbetet för att möjliggöra Umeå som etableringsort när försvarsmakten ska rustas upp under kommande år.

Text: Joline Göttfert