Moderaterna vill öka takten på bostadsbyggandet i Umeå

2020-10-23 8:02

Nyheter

Umeå kommuns mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har detta mål inte uppnåtts. År 2019 färdigställdes 1016 bostäder och år 2018 färdigställdes 1337 bostäder i Umeå. För år 2020 är prognosen att det bara kommer att byggas ca 500-600 bostäder.

I Moderaternas budget för Umeå kommun 2021 finns flera förslag på området bostadsbyggande. De vill omarbeta Översiktsplanen vid nästa revidering, så att det ställs kvalitetskrav kopplat till friytor, istället för lokala ”kvadratmeterregler” som styr storleken på friyta. Moderaterna vill öppna upp fler områden för byggnation av bostäder, däribland Lundåkern och Gimonäs. De föreslår också att aktörer själva ska ha möjlighet att sköta och finansiera planarbetet, för att minska de långa köerna gällande detaljplaner.

– Det är alltför långa väntetider när det gäller planhandläggning. Det kan dröja upp till 1,5 år innan en aktör ens får en planarkitekt tilldelad sitt ärende och därefter kommer den sedvanliga planprocessen. Aktörerna måste själva kunna driva och bekosta planprocessens delar som inte är myndighetsutövning. Det medför flera positiva delar, där exploatören snabbare får fram sina projekt, marknaden bygger upp en kunskap för att utföra dessa tjänster och byggtakten hålls uppe, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Berg fortsätter:
– Det skulle dessutom frilägga resurser för en snabbare handläggning inom kommunen. Vi skulle se ett betydligt högre tempo när det gäller att möjliggöra nya detaljplaner samt ökat byggande av både verksamhet och bostäder.

Moderaterna vill successivt avyttra ytterligare delar av AB Bostadens fastighetsbestånd för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion. Moderaterna anser att avyttringen bör vara mer omfattande är den som genomfördes 2017, då bolaget behöver ett kapitaltillskott. Det minskar samtidigt Bostadens dominerande roll på marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av hyreslägenheter, menar Moderaterna.

– Vi vill även ge AB Bostaden ett särskilt direktiv: Att alltid ta möjligheten i beaktande att bygga utanför de centrala stadsdelarna och vid nyproduktion . Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl. Det behövs bostäder i både staden och på landsbygden, säger Berg i en avslutande kommentar.

Text: Joline Göttfert