Moderaterna kräver analys av skolfrånvaron i Umeås grundskolor

Moderaterna i Umeå vill att utbildningsförvaltningen gör en noggrann analys av frånvaron i Umeå kommuns grundskolor. Moderaterna vill även att de åtgärder som har vidtagits för att bekämpa problematisk skolfrånvaro ska presenteras för nämnden.

Publicerad: 

Enligt för- och grundskolenämndens verksamhetsrapport för 2023 är främjandet av elevers närvaro i skola och förskola ett prioriterat område. Det nämns även att förvaltningen har genomfört kompensatoriska åtgärder på flera nivåer, som exempelvis utökad lovskola och läxhjälp. Trots det hade 8 procent av eleverna i grundskolan en frånvaro om 20 procent eller mer perioden januari – juni 2023.

Skolfrånvaro har identifierats som en risk i för-och grundskolenämnden. I internkontrollplanen för 2024 står det att ”ökad frånvaro medför en risk att elever i behov av särskilt stöd inte tillgodogör sig kunskap eller fullföljer sin utbildning”.

Moderaterna menar att det inte bara är elever som har särskilt stöd som riskerar ett skolmisslyckande till följd av frånvaron, utan att det påverkar samtliga elever.

Frånvaro delas traditionellt upp som antingen giltig eller ogiltig frånvaro. Giltiga skäl för frånvaro kan vara sjukdom eller beviljad ledighet, när vårdnadshavaren rapporterar elevens frånvaro till skolan. Ogiltig frånvaro samlar alla övriga anledningar till att eleven inte befinner sig i skolan, med den största skillnaden att vårdnadshavaren inte meddelat frånvaron till skolan.

Umeå kommun har ett övergripande ansvar för skolpliktsbevakningen, det vill säga att se till att alla barn som är folkbokförda i kommunen faktiskt går i skolan. Moderaterna i Umeå anser att siffrorna över skolfrånvaron i grundskolan i Umeå är höga och vill därför ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om skolfrånvaro ytterligare. Moderaterna efterfrågar bland annat en noggrann analys av skolfrånvaron, en presentation av de åtgärder som har gjorts för att minska skolfrånvaron och en utvärdering av dessa.

– Skolfrånvaro är ett stort och växande problem i hela landet och vi vill veta mer om situationen i Umeå. Det är viktigt att nämnden får en omfattande information om skolfrånvaron i Umeås grundskolor. Vi behöver det underlaget för att kunna fatta kloka beslut så att vi ska kunna hjälpa eleverna, säger Elmer Eriksson, ledamot i för- och grundskolenämnden (M).

– En hög skolfrånvaro är ett samhällsproblem. Det finns starka kopplingar mellan hög frånvaro och ökad kriminalitet. Frånvarande elever mår i högre grad psykiskt dåligt och det finns en risk att elever som är frånvarande inte tillgodogör sig utbildningen och därmed har sämre chanser att forma sina liv, säger Philip Swärd, ersättare i för- och grundskolenämnden (M).

Joline Göttfert

Mest lästa