Moderaterna i Umeå satsar på äldreomsorgen

2020-10-24 9:31

Nyheter

I sin budget för Umeå kommun 2021 föreslår Moderaterna en förstärkning av äldrenämndens ram med 80 miljoner kronor. Det är 30 miljoner kronor mer till äldrenämnden än det förslag till budget som Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Umeå presenterade förra veckan. Utöver detta tillkommer även riktade statsbidrag till äldreomsorgen på 41,4 miljoner kronor per år.

– Det ska vara tryggt att åldras i Umeå kommun. Vi moderater vill se variation av äldreboenden med olika former av service och med olika typer av upplåtelseform. Sammanhängande äldrevårdskedjor behövs för äldre med successivt ökande behov. Umeå behöver utveckla boendeformer för äldre, som seniorboenden/trygghetsboenden, särskilt boende och en tillgänglighetsanpassning av det befintliga bostadsbeståndet, säger Lotta Holmberg (M), ledamot i äldrenämnden.

Moderaterna vill bland annat att kommunen inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket. De vill också införa vårdserviceteam på kommunens alla vård- och omsorgsboenden. Detta för att frigöra arbetsuppgifter från ordinarie personal så att personalen får mer mer tid till brukarna.

Utöver de normala uppföljningar och inspektioner som redan sker idag vill Moderaterna inrätta en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion, som ska ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i kommunen. Dessa inspektioner ska göras såväl anmälda som oanmälda, menar Moderaterna.

– Vi vet att personalen arbetar under hårt tryck och sjukfrånvaron är hög. I jämförelse med andra kommuner har Umeå kommun en låg bemanning av omsorgspersonal. Det finns ett behov av ökad grundbemanning. Ett fokus måste vara att ge personalen bättre arbetsförhållanden. Vi behöver i möjligaste mån minska antalet delade turer, förbättra arbetsscheman och öka kompetensen hos personalen, säger Lotta Holmberg i en avslutande kommentar.

Text: Joline Göttfert