M: satsning på äldre, sänkt skatt och besparing på kulturen

2019-06-04 8:26

Nyheter

Kommunalrådet Anders Ågren presenterade på tisdagen Moderaternas alternativa budget för Umeå kommun år 2020. Budgeten innehåller satsningar på äldre och skola. Sänkt kommunalskatt. Neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av försörjningsstöd. Man drar samtidigt i handbromsen för det kritiserade införandet av heltid för alla.

I Moderaternas budgetförslag sparar man jämfört med S/MP-budgeten på kulturnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjenämnden och kommunstyrelsen.

Totalt besparingar för 77,6 miljoner kr jämfört med de styrande partierna. Det frigör ett utrymme som möjliggör både riktade satsningar till äldreomsorgen och grundskola, samt en sänkning av kommunalskatten med 20 öre.

– Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Det är människor med små inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt, säger kommunalrådet Anders Ågren.

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område. En avveckling av stödet till Kvinnohistoriskt Museum, minskning av stöd till kulturföreningar och festivaler, avvecklat stöd till Guitars genom minskat bidrag till Umeå Folkets Hus m.m.

Man vill också införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta innebär också att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt, vilket minskar ramen för Individ- och familjenämnden.

Vill avbryta kostsamt heltidsinförande

Moderaterna vill också dra i handbromsen för heltidsinförandet för alla kommunanställda. Det har varit kostsamt och paradoxalt resulterat i sämre arbetsvillkor för de anställda. För 2018 ledde det till merkostnader för nämnderna på 50 mnkr. Beslutet måste rivas upp, enligt M. Det är verksamhetens behov som måste styra. Det finns inte någon finansiering för heltidsinförandet som pågår just nu, och kommer annars leda till tuffa besparingar i verksamheterna.

De besparingar som kan räknas hem utifrån avbrytandet av heltidsinförandet har M valt att inte ”räkna hem” i sitt budgetförslag. Merkostnaderna för heltidsinförandet är dock beräknat till 60 miljoner kr år 2019 och 12,9 miljoner kr år 2020.

Moderaterna föreslår även detta år en avyttring av delar av AB Bostadens bestånd av hyresrätter, i likhet med beslutet från år 2017. Frigörandet av pengar ska användas dels till ökade underhållsinsatser av befintligt bestånd, dels en ökad nyproduktion av hyresrätter.

50 konkreta förslag

Utöver budgetförslagets ekonomiska delar, så föreslår Moderaterna 50 konkreta uppdrag inför det kommande året.

Införandet av betyg från årskurs 4, obligatoriskt och aktivt val av skola, kameraövervakning av brottsutsatta platser som Vasaplan och Rådhustorget, ökad andel lokalproducerat i upphandlingar, fördubblat stöd till landsbygdsutveckling, avbryt samarbetet med Fairtrade, tiggeriförbud i centrumfyrkanten, återinförande av friskvårdstimme för alla kommunanställda, försäljning av samtliga kommunala lägenheter i Hemavan samt kartläggning av hedersförtryck bland Umeås skolelever.

Umeå kommunfullmäktige sammanträder den 17 juni och beslutar om budget och uppdrag.

Text: Anton Bergström