Kvinnor mer sjukskrivna än män

2020-01-29 10:12

Nyheter

Riksrevisionen har i en rapport granskat om män och kvinnor bedöms likvärdigt i sjukskrivningsprocessen. Granskningen konstaterar att det finns tydliga skillnader i sjukskrivning mellan män och kvinnor vid samma nivå på den bedömda arbetsförmågan. Bland annat konstaterade Riksrevisionen att kvinnor som diagnosticerats med en lindrig eller medelsvår psykisk sjukdom är sjukskrivna 30 procent mer än män vid samma bedömning av arbetsförmågan.

De osakliga könsskillnaderna är störst bland patienter som är 31–40 år, som inte har barn, är högutbildade, har en relativt hög inkomst och som huvudsakligen arbetar i mansdominerade branscher. Skillnaden kan varken förklaras av att kvinnor har sämre hälsa än män, eller av att män och kvinnor ofta arbetar i olika yrken och branscher. Anledningen till varför kvinnor sjukskrivs mer, eller män mindre, än vad sjukförsäkringens regelverk medger, ger inte granskningen svar på. Enligt Riksrevisionen är båda alternativen möjliga, eller en kombination av de två.

Elisabeth Björnsdotter Rahm, moderat riksdagsledamot från Västerbotten, har ställt en fråga om ojämlikheten inom sjukförsäkringen till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

– Varför har inte regeringen tagit till sig Riksrevisionens tydliga kritik och förslag om att tillsätta en utredning för att se över hur vi kan fokusera på förebyggande åtgärder vid sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser, undrar Björnsdotter Rahm (M).

– Riksdagen gjorde ett tillkännagivande för snart ett år sedan om en översyn av Försäkringskassans beslutsstöd. Varför har inte den feministiska regeringen hörsammat detta, säger Björnsdotter Rahm avslutningsvis.

Text: Joline Göttfert