Granskning del 3: S i Skellefteå säger nej till skärpta regler för studieförbunden

Publicerad: 

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Skellefteå säger nej till skärpta nationella regler för studieförbunden. Det står klart efter kulrutnämndens senaste sammanträde. Partiet har exempelvis inga synpunkter på att studieförbunden, genom Folkbildningsrådet, beslutar om utbetalningar och genomför uppföljning av sig själva, vilket har kritiserats av Riksrevisionen.

I den tredje och sista delen av Nyheter i Västerbottens uppföljande granskning, av den politiska hanteringen av bidrag, regler och uppföljning av studieförbunden i Skellefteå kommun, har vi nu tittat på kulturnämndens yttrande över de nya reglerna för studieförbunden nationellt.

Den senaste tiden har det framkommit många nedslående och uppseendeväckande felaktigheter bland studieförbunden. Bland studieförbunden verksamma runt Järvafältet i Stockholm har ett omfattande fusk uppdagats. I Botkyrka misstänks gängkriminella ha infiltrerat den lokala ABF-organisationen och en uppslitande intern konflikt inom socialdemokratin har blossat upp, med uppmärksammade politiska kupper som följd. I Skellefteå har tidningen Norran rapporterat om stora avvikelser och brister i inrapporteringen av studietimmar och kulturarrangemang från ABF:s sida.

Riksrevisionen har granskat studieförbundens användning och kontroll av de 1,8 miljarder som fördelas av staten varje år. Den övergripande slutsatsen är att det finns brister i samtliga led. Rekommendationen från Riksrevisionen är i princip en rekommendation om tvångsförvaltning av Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en förening med myndighetsstatus, bestående av studieförbunden själva. Det är Folkbildningsrådet som idag beslutar om utbetalningar och genomför uppföljning av studieförbunden.

Mot bakgrund av Riksrevisionens kritik och en efterföljande politisk debatt har det tagits fram ett förslag till nya riktlinjer, vilket kulturnämnden i Skellefteå nu har yttrat sig över.

I samband med den politiska behandlingen av kommunens yttrande lämnade Moderaterna, med stöd från Alliansen och Miljöpartiet, in ett yrkande med förslag om en rad skärpningar av regelverket. Detta röstade dock Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nej till.

 

Protokollet:

 

Moderaternas förslag:

Moderaterna yrkar att Kulturnämnden ställer sig bakom förslaget till Skellefteå kommuns yttrande över förslaget till nytt bidragsystem för studieförbunden med följande tillägg:

  • Skellefteå kommun ifrågasätter lämpligheten i att studieförbunden själva genom folkbildningsrådet ska besluta om utbetalning och uppföljning. Här bör även extern granskning av studieförbunden samt folkbildningsrådet beaktas utöver krav på revisor.
  • Ett tak för antalet studietimmar per år föreslås, vilket Skellefteå kommun anser är bra, men kommunen anser att taket är satt för högt och bör sänkas till färre antal timmar.
  • Skellefteå kommun anser att transparensen, gentemot medborgarna, bör förbättras ytterligare i systemet. Både för bidragsgivare och medborgare ska det vara enkelt och tillgängligt att kunna granska och följa vad skattemedlen går till.
  • Skellefteå kommun anser att regelverket för anornarskap bör skärpas ytterligare för att minska risken att statsbidrag kommer till en tredje part, vilket visat sig vara en stor risk för oegentligheter med statsbidragen. Exempelvis bör en mycket hög restriktivitet alternativt förbud gällande kostnadsersättningar, hyresstöd och verksamhetsrelaterad fakturering från medlems- och samverkansorganisationer tas med i regelverket.
  • Skellefteå kommun anser att delarna om att statsbidraget inte ska användas till allmänt verksamhets- och organisationsstöd behöver ytterligare förtydligas och konkretiseras.

 

Likt detta beslut har Socialdemokraterna i Skellefteå konsekvent sagt nej till att det ska finnas lokala riktlinjer för utbetalning av bidrag till studieförbunden och uppföljning av vad skelleftebornas skattepengar används till. Moderaternas har därför lämnat in en motion om att regler och riktlinjer ska införas. Den motionen är nu under beredning.

 

Text: Anton Bergström Nord