Förtätningen av Umeå fortsätter

2016-08-17 11:41

Nyheter

En detaljplan för kvarteret Frigg i centrum går vidare i processen efter tillstyrkan av kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Planförslaget möjliggör bostäder i en tre våningar hög påbyggnad av Valandhuset (mittemot f.d. stadsbiblioteket) samt bostäder och andra verksamheter på gården bakom huset.

– Den följer de ambitioner vi lade fast i den fördjupade översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige hösten 2011. Vi är mycket positiva till  att förtätningen av Umeå fortsätter, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar. F

Förslaget medger en ny byggrätt för bostäder i form av påbyggnad av Valandhuset med två indragna bostadsvåningar, samt en tredje våning indragen från våningarna under. Den totala bruttoarean är strax under 2 500 kvm och aktuella illustrationer visar 32 lägenheter, huvudsakligen tvårummare.

Tio våningar
På gården och mot Götgatan medger planen en byggrätt för en byggnadskropp uppdelad på tre sammanbyggda volymer. I de två nedre våningarna mot Götgatan medger förslaget endast verksamheter kopplade till handel, kontor, restaurang och samlingslokaler. Samtliga övriga ytor, d.v.s. våningarna 3–10, är avsedda för bostäder. Under mark medger planen garage och sekundärytor.

Lösning för friytor
Detaljplanen medger att den inre volymen på gården uppförs i nio hela våningar och en indragen tionde våning. Den del som vetter mot Götgatan kan utföras i högst fem hela våningar och en indragen sjätte takvåning. För den återstående mellanliggande volymen medges fyra våningar.
Vad gäller friytor omfattar planen en tänkt takterrass på våning 5 på knappt 300 kvm och en förhöjd gård på 700 kvm.

Acceptabelt enligt museet
En instans som yttrat sig under samrådsskedet är Västerbottens museum, som bland annat skriver:
”Valandhusets höjd blir fortfarande acceptabel ur kulturmiljöaspekt och indragningen gör att påbyggnaden inte påverkar gaturummet eller riksintressets värdekärna i större utsträckning. Nybyggnaden på gården är endast synlig i omedelbar närhet och museet anser inte att den innebär någon negativ påverkan på utpekad bebyggelse.”

Beslut om antagande av detaljplanen fattas av byggnadsnämnden.