Försvaret vill utöka verksamheten i Umeå – välkomnas av Anders Ågren (M)

Det kommer nu tydliga signaler på att försvarets verksamhet i Umeå ska utökas. Något som Folkbladet var först med att uppmärksamma. Försvarsmakten har gett Fortifikationsverket i uppdrag att undersöka möjligheterna att förvärva mark för att utöka närövningsfältet vid Umeå Garnison.

Publicerad: 

I ett brev till Umeå kommun motiveras behovet av markförvärv, med att ”Det finns stora behov av att utöka övningsfältet, bl.a. beroende på den återupptagna och utökade värnpliktsutbildningen vid SkyddC. Förutom SkyddC så förväntas det att Västerbottensbataljonen kommer att öka med ca 400 soldater under de närmaste 5-10 åren.

Detta, tillsammans med ett ökat behov av övningsområden vid förbandsövningar och kommande NATO-övningar, medför ökade krav och behov på att övningar kan utföras på ett effektivare och säkrare sätt. Närövningsfältets storlek är idag, efter avvecklingen 1997-2000, en begränsande faktor för att den planerade tillväxten ska kunna ske.”

Fortifikationsverket är intresserade av att förvärva 400 hektar mark, framförallt i den s.k. I20-skogen, i anslutning till den mark som idag ägs av staten, och efterfrågar en dialog med Umeå kommun snarast möjlig.

Moderaternas kommunalråd Anders Ågren välkomnar Försvarsmaktens önskemål. Umeå kommun har ju under ett antal år arbetat för att stärka försvarets befintliga verksamhet i Umeå, och man har även arbetat mer långsiktigt för ett återetablerande av ett regemente i Umeå.

– Detta är goda nyheter! Försvarets intressen går också före annat. Den svenska försvarsförmågan måste stärkas och Umeå har goda förutsättningar att spela en viktig roll i det arbetet. Det finns redan befintlig militär verksamhet här, en etablerad infrastruktur och därmed goda möjligheter att ta emot nya rekryter och bedriva både bredd- och specialistutbildning. Det är mycket positivt att försvaret nu, via Fortifikationsverket, vill inleda en dialog om att få köpa kommunal mark och så tydligt kopplar ihop detta med förutsättningarna att ytterligare växa i Umeå, säger Anders Ågren.

– Sedan är det naturligtvis mycket som måste hanteras i den kommande dialogen mellan fortifikationsverket, Umeå kommun och andra aktörer. Olika intressen, måste vägas mot varandra för att hitta en rimlig lösning för alla involverade. Men försvaret är ett riksintresse och går först i dessa avvägningar. Men vi ser som sagt väldigt positivt på att försvaret vill utöka verksamheten i Umeå under kommande år, avslutar Ågren i en kommentar.

Joline Göttfert

Mest lästa