Debatt: Stärk hela vårdkedjan för barn och unga

Alla barn har rätt till en ljus och trygg framtid. Regeringen vidtar nu en rad åtgärder för att stärka barnets bästa. Det är ett paradigmskifte inom svensk politik, och en nödvändighet för att säkerställa att vi som samhälle alltid står på barnens sida.

Publicerad: 

Sverige är ett av världens främsta välfärdsländer men trots det har vi allvarliga problem med våld mot barn. Varje år dödas omkring fem barn i Sverige av sin förälder.  Det är fullständigt oacceptabelt och ett misslyckande från samhällets sida.

Under många år har det rapporterats om allvarliga brister när barn och unga placeras i samhällets vård. Brister i kvaliteten innebär betydande risker för barns och ungas utveckling och hälsa, deras skolgång och framtidsutsikter. Därtill har vi en situation där allt fler barn och unga rekryteras till de kriminella gängen samtidigt som socialtjänsten inte ges rätt förutsättningar att gå in med tidiga insatser till följd av dagens reaktiva socialtjänstlag.

Sedan vi klev in i Regeringskansliet för lite mer än ett år sedan har det blivit allt tydligare att det fram tills nu har gjorts alldeles för lite för att stärka barns röster och rättigheter. Det vill den här regeringen ändra på. Vår prioritering är tydlig; barnets bästa ska alltid väga tyngst. Under det gångna året har vi därför:

  • Lagt fram propositionen ”Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende” som innebär att barn och unga som befinner sig på ett skyddat boende blir egna rättighetsbärare och inte bara ses som medföljande till den vårdnadshavare som flyr till skyddat boende. Det betyder att barnen får rätt till skolgång, hälso- och sjukvård eller fritidsaktiviteter. Förslaget innebär också att vi begränsar umgängesrätten för den våldsutövande föräldern och möjliggör för socialnämnden att hemlighålla barnets vistelseadress. Barn ska inte kunna tvingas till att umgås med en våldsam förälder.
  • Satsat på att stärka hela vårdkedjan för barn och unga. Vi skriver fram en ny förebyggande socialtjänstlag, vi stärker kommuners och regioners arbete med psykisk hälsa och suicidprevention och satsar på skolsociala team, familjehem och föräldraskapsstöd. Vi arbetar för att bryta sekretessen mellan skola, polis och socialtjänst så att de kan dela relevant information om barn som är i behov av stöd. Vi stärker också säkerheten, tryggheten och vårdkvalitén på SiS-hemmen och ser behovet av att göra samma sak på HVB-hemmen. Barn som är placerade i samhällets vård ska alltid få den vård som de har rätt till.
  • Arbetat för att stärka LVU-placerade barn och ungas rättigheter och säkerställa deras rätt till en trygg och ljus framtid. Den tidigare regeringen genomförde de lagändringar i LVU som kommit att kallas lex lilla hjärtat, men de ändringarna var långt ifrån tillräckliga. Barnets rätt och principen om barnets bästa är prioriterade områden för Tidöpartierna. Vi skriver därför fram en ny LVU-lagstiftning där ambitionen är att barn i högre grad ska bli egna rättighetsbärare och att barnets bästa alltid ska vara ledande i frågor som rör omhändertagande av barn.

Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister (M)

Anders Ågren, kommunalråd (M), Umeå

Andreas Löwenhöök, kommunalråd (M), Skellefteå

Mest lästa