Debatt: Sätt stopp för missbruk och fusk av assistansersättning

Publicerad: 

Moderaterna värnar om att lagstiftningen gällande LSS och personlig assistans ska utformas så att människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det. Det finns behov av att säkerställa en långsiktig och hållbar ekonomisk finansiering och kostnadsutveckling rörande personlig assistans. Det tre faktorer som framför allt avgör utvecklingen av kostnaderna gällande personlig assistans. Det handlar om antal människor som beviljas assistansersättning. Därutöver antalet assistanstimmar som beviljas per person, samt vilken ekonomisk ersättning per assistanstimme som lämnas till de aktörer som utför insatserna. Därutöver de administrativa kostnaderna som uppstår i samband med prövning, omprövning och överprövning av ansökningar samt för tillståndsgivning, tillsyn och uppföljning.

Vi har ett problem, missbruket ifrån den organiserade brottsligheten. Vi måste få bukt på och helt stoppa den organiserade brottsligheten kring assistansersättningen, samt fusk och överutnyttjande som missbrukar avsikten med assistansreformen. Vi måste förändra de allvarliga systemfel som finns, det finns ett stort behov av att förändra lagstiftning och regelverk, samt att förbättra uppföljning och tillsyn av assistansverksamheten. Allt oupptäckt fusk är förlorade skattekronor. Resurser som istället kunde ha använts till att förbättra välfärden för alla med behov av assistans, vård och omsorg.

 

 

Elmer Eriksson (M)
Vice ordförande i utskottet för funktionshinder och habilitering

Mest lästa