Debatt: Öka livsmedelsproduktionen i Västerbotten!

Moderaternas kommunalråd Anders Ågren i Umeå skriver i en debattartikel om hur Moderaterna vill öka livsmedelsproduktionen i Västerbotten. Med lägre drivmedelspriser, samverkan med grannkommuner och värna jordbruksmark vill Moderaterna nå målet om att 100 procent av köttet som serveras på kommunens skolor och äldreboenden ska vara lokalproducerad samt få en ökad självförsörjningsgrad.

Publicerad: 

Inte minst under Coronapandemin har det blivit tydligt att den svenska livsmedelsproduktionen behöver öka. Endast hälften av de livsmedel som konsumeras i Sverige produceras här. År 1990 var motsvarande siffra 75 procent. Vid kriser måste landet ha en god beredskap. Det har vi inte idag. En högre självförsörjningsgrad tryggar livsmedelsförsörjningen och gör Sverige och Västerbotten bättre rustat för framtida kriser.

Antalet jordbruksföretag har minskat i Umeå kommun och Västerbotten under de senaste tio åren. Den främsta anledningen till minskningen handlar om minskad lönsamhet och utmaningar kopplat till kapitalförsörjning, kompetensförsörjning försvagad konkurrenskraft.

Moderaterna vill kraftigt sänka skatten på drivmedel så att det blir billigare att tanka. Då blir det enklare att bo och verka i hela landet. Vi måste stärka konkurrenskraften och öka livsmedelsproduktionen i enlighet med den nationella Livsmedelsstrategin. Moderaterna på nationell nivå driver på för att bland annat minska antalet regler och den administrativa bördan för jordbrukare.

Att kriterierna vid offentlig upphandling av livsmedel och mat är i linje med miljö- och djurhållningsreglerna, är ett krav som vi moderater sedan flera år tillbaka lyckats få in i Umeå kommuns upphandlingsregler. Vårt fokus är att uppmuntra lokalproducerade livsmedel och ett av våra uttalade mål är att köttet som serveras på våra skolor och äldreboenden till 100 procent ska vara lokalproducerade.

Umeå kommun måste också söka samverkan med grannkommuner och regionen i syfte att upprätta livsmedelslager, så att man är förberedd i händelse av kris eller krig.

Vi ska också värna produktiv jordbruksmark från exploatering, då den kommer att behövas för böndernas arbete med att öka länets och landets självförsörjningsgrad.

Svensk mjölk- och köttproduktion har förövrigt betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag. Det är inte svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat. Jämfört med världssnittet har svensk mjölkproduktion 44 procent lägre utsläpp och svensk nötköttsproduktion har 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser.

Nyckeln till att öka livsmedelsproduktionen i Sverige är en ökad efterfrågan på svenska produkter. Där har politiker ett stort ansvar, men konsumenter kan också göra skillnad när det handlar om att välja svensk mat i butiker och på restauranger.

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå

Mest lästa