Debatt: Låt oss agera gemensamt för att motverka islamism på alla nivåer

2020-12-22 11:24

Opinion

Debatt:På flera håll i Europa ser vi hur islamismen har slagit rot. Det rör sig om extrema grupperingar som vill ha parallella samhällsstrukturer och egna rättsordningar, i strid med demokratin. Detta hot finns även i Sverige. Enligt Säpo har antalet våldsbejakande islamister på bara tio år ökat från några hundra till cirka 2 000 personer.

Islamister finns även i Umeå. Flera partier har under senare år uppmärksammat detta och lyft frågor i kommunfullmäktige. Under 2019 slog Säpo till mot sex personer inom islamistiska miljöer i Sverige och dessa togs i förvar, varav två med tydlig koppling till Umeå. Däribland en imam. Dessa dömdes sedan till utvisning. Inte bara Säpo, utan även Migrationsdomstolen, Migrationsöverdomstolen och regeringen såg dessa personer som ett hot mot rikets säkerhet.

Terrorexperten Magnus Ranstorp konstaterade att ”Säpo vill begränsa tillväxten i de radikala miljöerna som finns i Sverige. Det är ett sätt att ta väck de värsta aktörerna.” När det gällde imamen i Umeå var det ett dussintal personer i Umeåområdet som var kopplade till honom, och som i sin tur ansågs vara extremister. Dessa personer är våldsbejakande, enligt terrorexperten.

Imamen hade tills han greps av Säpo varit kassör i förskolan Bilaal i Umeå, som då var föremål för utredning. Det hade enligt Skatteverket försvunnit miljontals kr till okända. Bilaal förlorade sedan sitt tillstånd att bedriva förskoleverksamhet efter beslut i för- och grundskolenämnden.

Nyligen avslöjade VK att en kvinna som bedrivit hemtjänst i Umeå har tydliga kopplingar till internationell terrormiljö, Al-Qaida och talibanerna. Det finns även koppling till Gävle-Imamen Abu Raad, som är en av dem som dömts till utvisning. Hemtjänstverksamheten i Umeå upphörde dock våren 2019.

Moderaternas uppfattning är tydlig. Skattepengar ska inte betalas ut till organisationer, föreningar, företag som inte delar våra grundläggande demokratiska värderingar. Det gäller både på statlig, regional och kommunal nivå. Oavsett om det gäller att bedriva förskolor, att via studieförbund arrangera studiecirklar, att via företag bedriva hemtjänst, personlig assistans eller för den delen få möjlighet att hyra lokaler av kommunen. Inte heller ska föreningsstöd kunna betalas ut till sådana föreningar och organisationer.

Fullmäktige antog nyligen ett regelverk för Umeå kommuns stöd till föreningar. Det var ett bra beslut, med skärpta demokratikrav. Bidrag från kommunen ska inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare: utövar våld, tvång eller hot, kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter, diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde. Inte heller om föreningen eller någon av dess representanter rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden eller motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Nu gäller det för Umeå kommun att bättre granska alla föreningar och studieförbund som erhåller stöd, så att dessa regler efterlevs.

Moderaterna föreslog i samband med budgetfullmäktige att kommunstyrelsen skulle ges ”i uppdrag att – tillsammans med berörda nämnder – identifiera och stoppa fusk med välfärdssystemen, däribland sådant som har koppling till organiserad brottslighet. Kända riskområden är utbetalningar av ekonomiskt bistånd, föreningsbidrag och assistansersättning.” Detta röstades ned, men ett snarlikt uppdrag från S/MP vann majoritet och vi yrkade bifall och röstade ja till det uppdraget.

Även ett M-förslag om noggrannare kontroller av utbetalning stöd till studieförbund och föreningar röstades ned. Moderaterna har vid ett flertal tillfällen föreslagit att Umeå kommun ska sluta betala pengar till studieförbundet Ibn Rushd, vars kopplingar till islamistiska Muslimska Brödraskapet är väl dokumenterade. Men här blir vi nedröstade.

Moderaterna har nyligen presenterat ett samlat åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islam i Sverige. Bland förslagen:
– Återkalla medborgarskap – utländska extremister ska inte vara välkomna i Sverige. Den som har dubbla medborgarskap och begår terrorbrott ska bli av med sitt svenska.
– Utvisa fler säkerhetshot – utländska medborgare som utgör säkerhetshot ska utvisas från Sverige, och utvisningarna ska verkställas.
– Neka extremister inträde i Sverige – och upprätta en spärrlista inom EU mot radikala islamister, vit makt-förespråkare och andra som uppmanar till terror.
– Motverka radikalisering i skolan – Skolverket behöver ta fram ett effektivt stödmaterial att använda i undervisningen. Hot och våld mot skolpersonal ska definieras som ett eget brott.
– Stoppa utbetalningar av skattepengar till extremister.

Vi kan inte dalta med extremister. Vi behöver uppvisa en ny beslutsamhet i arbetet mot den otrygghet och intolerans som följer i spåren av politisk och våldsbejakande islamism. Mot intolerans finns inget utrymme för kompromiss. Låt oss agera gemensamt för att motverka islamism på alla nivåer.

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå