Debatt: Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg

2021-02-01 14:36

Opinion

Debatt: Det ska vara tryggt att åldras i Umeå kommun. Att den språkliga kommunikationen mellan personalen och de äldre fungerar väl är grundläggande för tryggheten inom äldreomsorgen.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har i flera år varnat för att bristande kunskaper i svenska hos personal inom äldreomsorg är ett problem. I februari förra året presenterades 2019 års Patientsäkerhetsberättelse i äldrenämnden. Där framgick det att ”den största utmaningen i verksamheten är bristen på kompetens och erfarenhet av omvårdnadsarbete, språksvårigheter och brister i dokumentation hos omsorgspersonal.”

Det är en absolut självklarhet att arbetsgivaren säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd hos dem som de är satta att hjälpa. Så är inte fallet idag inom Umeå kommun. Det finns flera exempel från Umeå där bristande kunskaper i svenska hos personalen har inneburit stora bekymmer för såväl boende som anhöriga.

Bristande språkkunskaper hos personalen är ett allvarligt problem och ett stort hot mot patientsäkerheten. Det har också inneburit en påfallande ökad arbetsbörda för de sjuksköterskor som arbetar inom äldreomsorgen.
Det krävs fler åtgärder för att öka kompetensen hos personalen och där är språket en betydande del.

Kommunen har ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper redan vid rekrytering av personal. Äldreomsorgens rekryteringsbehov är stora, men att sänka kraven på att kunna det svenska språket är definitivt ingen lösning, då det utgör en central del av omvårdnaden och patientsäkerheten.

Botkyrka kommun har exempelvis infört språktester i äldreomsorgen från 1 oktober 2020. Alla som söker tjänster ska genomgå ett test. Dessutom har de infört en utbildning för dem som redan är anställda, men som anses ha otillräckliga kunskaper i svenska språket.

Umeå kommun bör därför införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg. Innan jul lämnade Moderaterna i Umeå in en motion om just detta. Det handlar i grunden om respekt för dem som behöver hjälp, förutsättningar för en värdig äldreomsorg och om patientsäkerheten.

Igor Jonsson, kommunfullmäktigeledamot (M)

Lotta Holmberg, ledamot i äldrenämnden (M)