Debatt: Hedersförtryck är det största hotet mot svensk jämställdhet!

2021-02-01 10:03

Opinion

Debatt: Jämställdhet är en frihetsfråga. Oavsett kön ska ha man makt och möjlighet att själv välja väg i livet och förverkliga sina drömmar. Synen på jämställdhet inom bl.a. en del invandrargrupper i Sverige skiljer sig från de normer och värderingar som präglar det svenska samhället. Ytterst tar det sig uttryck i kvinnofientliga traditioner som är oacceptabla i ett jämställt samhälle.

Att leva under hedersförtryck kan innebära alltifrån att vardagen begränsas till att man fruktar för sitt liv. I Sverige ska man själv kunna välja om man vill gå på stan, besöka ett badhus, skaffa
sig en utbildning eller gifta sig – oavsett kön. Fler i Sverige måste stå upp mot förtrycket.

Enligt forskare kan 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Var tredje elev med utländsk bakgrund bedöms leva under hedersrelaterade familjenormer. Det kan inte accepteras!

Coronapandemins framfart tvingar många utsatta vara hemma på heltid, vilket gör deras situation ännu värre. När skolor och andra platser inte längre finns tillgängliga, innebär det att ungdomars frihetsbegränsningar pågår utan avbrott.

Att klä barn i hijab utgör en konservatism, som inte har stöd bland majoriteten av världens muslimer. I Egypten är det t.ex. bara salafister – bokstavstrogna sunnimuslimer som underkastar sig sharialagen – som sätter hijab på sina döttrar. Majoriteten av muslimer anser detta vara både extremt och felaktigt.

Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), som bekämpar hedersförtryck i Sverige, har skrivit följande: ”Det är en felaktig förenkling att påstå att hijab endast är ett klädesplagg som vilka andra, eller att den kan stå för olika saker beroende på hur den som bär plagget tolkar det. Ordet hijab på arabiska betyder “barriär” eller “sköld”, och refererar till isolering och segregering av kvinnor gentemot män. Hijab är först och främst en religiös symbol som har en betydelse och ett syfte inom en religiös kontext, inom vilket en kvinnas hår och kropp anses vara “awrah”, ett arabiskt ord som bokstavligt översatt betyder att något är “defekt” eller “bristfälligt.”

Frågan om hedersförtryck har uppmärksammats även i Umeå under senare år. Vi vet numera att det finns moralpoliser på exempelvis Ersboda. Kvinnor och tjejer som kommer till Sverige, vilka ibland flytt undan hedersförtryck i deras hemländer, möts av en likartad verklighet i sitt nya hemland. Även här kontrolleras deras klädsel och beteende på gator och torg. Förtrycket sträcker sig utanför hemmets gränser och når även de offentliga platserna i Umeå. Moralpoliserna kan stå utanför butikerna och kommentera flickornas klädsel, vilka de umgås med etc.

Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Män – och i förekommande fall även de kvinnor – som väljer att med tvång begränsa andra kvinnors frihet i Sverige ska mötas med ett straff, och i de fall det kräver det även utvisning.

I Sverige har vi kommit långt i synen på jämställdhet mellan män och kvinnor. Att flickor i skolåldern måste skyla sig i är uttryck för en syn på pojkar och flickor som vi inte vill ska etableras eller utvecklas i Sverige. Skolan ska vara en frizon där flickor och pojkar ges samma möjligheter och behandlas lika.

Det talar för att ett förbud mot slöja på barn i för- och grundskolan bör införas, i likhet med det Moderaterna vill utreda. Att tvinga flickor eller kvinnor att ha hijab är uttryck för en hederskultur som bör motverkas. Om vuxna kvinnor sedan frivilligt vill bära hijab så är det förstås deras eget val.

Moderaterna har tidigare föreslagit följande åtta konkreta åtgärder för att bekämpa hedersförtryck:
1. Skärpta straff för hedersförtryck.
2. Kriminalisera s.k. moralpoliser genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder.
3. Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.
4. Fler fall av hedersförtryck måste leda till utvisning.
5. Utred införande av nationellt slöjförbud i förskola och grundskola.
6. Kartlägg hedersförtryckets utbredning bland elever på grundskolor och gymnasieskolor.
7. Nyanlända måste tidigt utbildas i våra lagar och värderingar om jämställdhet och individens okränkbarhet.
8. Yrkesgrupper som polis, socialsekreterare, lärare och vårdpersonal ska utbildas om hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersförtryck är det största hotet mot svensk jämställdhet. Hedersförtryck ska bekämpas och motverkas. Vi inte ska vara toleranta gentemot intoleranta värderingar som kränker individuell frihet och mänskliga rättigheter, oberoende av varifrån dessa värderingar har sitt ursprung.

Åsa Ågren Wikström
Styrelseledamot
Moderatkvinnorna Sverige