Debatt: Är det inte hög tid att överföra ansvaret för strandskyddet på kommunerna?

Även om tanken är god så måste det bli bättre balans mellan strandskydd, riksintressen och naturreservat. Konsekvenserna har blivit orimliga för att skydda mark när kommunerna behöver bostäder och verksamhetsmark. 

Publicerad: 

Sverige är internationellt ett väldigt glesbefolkat land men stora bristen på ”byggklar” mark anges ofta som ett hinder för bostadsbyggandet trots att många kommuner är i ett akut behov av fler bostäder.

Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet har ”klistrat och tejpat” i befintlig lagstiftning vilket har skapat en våt filt och moment 22 över mark och befintlig bebyggelse som omfattas av strandskydd, riksintresse och naturreservat. Länsstyrelserna agerar olika efter otydliga instruktioner och drar egna slutsatser hur man skall tolka lagar och bestämmelser. Konsekvensen blir förödande när mark ”blockeras” för att skapa attraktiva boendemiljöer och bygga en tät attraktiv stad för tillväxtkommuner som Umeå.

Moderaterna föreslår en rad nya åtgärder för att tillgängliggöra mark samt att stärka äganderätt för bostadsbyggande. Med användandet av mark som i dag är belagd med restriktioner skulle vi kunna minska ”trycket” att ta bl,a produktiv jordbruksmark i anspråk och i stället använda den till närproducerad livsmedelsproduktion vilket vi moderater bejakar. Den totala arealen som omfattas av restriktioner som hindrar bostadsbyggande måste minska. Mark som trots allt omfattas av inskränkningar skall regelbundna prövas och säkerställas att de är aktuella. Inskränkningar i markanvändandet som medför att man drabbas ekonomiskt bör ersättas samtidigt så är det viktigt att skyddsvärd mark förvaltas på ett bättre sätt så man bevarar och utvecklar marken.

Det generella strandskyddet bör snarast avskaffas och ersättas av att kommunerna själva får möjlighet att peka ut där 50 eller 100 meter strandskydd ska gälla. Privata markägare som får inskränkningar i framtiden skall kunna få ersättning för den värdeminskning strandskyddet ger upphov till. Viktigt är att säkerställa hur detta finansieras samt hur övergångsbestämmelser kan utformas så att det blir en rimlig värdeöverföring mellan det offentliga och det privata.

Giltigheten i riksintressen som saknar lagstöd skall endast gälla under vis tid och därefter förfalla. Ansöker myndighet om förlängning så bör möjligheten till förlängning för en ny period finnas.

Naturreservat bör behandlas på samma sätt som riksintressen och ha en begränsad giltighetstid. Möjlighet till förlängning bör finnas efter ny ansökan för en ytterligare period. Kommuner och länsstyrelser som inrättar naturreservat är skyldiga att ersätta markägaren vilket är bra men kommunerna bör själva stå för kostnaden fullt ut för kommunala naturreservat. I dag kan staten ersätta kommunen med upp till 50 procent av markersättningen. Moderaterna anser att det ska krävas en långsiktig finansieringsplan för naturreservatet för att garantera att reservatets naturvärden bevaras över tid. Det som verkligen behöver skyddas måste prioriteras för att bevara det höga samhälls- och naturvärden som utgör grunden för skydd.

 

Ulrik Berg (M)
Vice ordförande Byggnadsnämnden, Umeå 

Mest lästa