De borgerliga partierna i Umeå presenterar 19 gemensamma förslag

2021-05-27 10:03

Nyheter

De borgerliga partierna i Umeå presenterar 19 gemensamma förslag

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Umeå presenterade idag gemensamma budgetuppdrag inför det kommande budgetfullmäktigemötet. De gemensamma uppdragen präglas av en vilja att ge individer mer frihet, stärka företagsklimatet i kommunen samt sätta kvalitet före aktör i kommunens verksamhet.

– Umeå behöver maktskifte! Det finns ett alternativ till det rödgröna styret i kommunen, och vi lägger vi fram de här gemensamma uppdragen för att visa en tydlig färdriktning för ett borgerligt Umeå, säger Anders Ågren, kommunalråd (M).

De fyra partierna kommer liksom tidigare att lägga fram separata budgetförslag, vilket är ett sätt att ge möjlighet för de olika partierna att profilera sig med sina hjärtefrågor.

År efter år hamnar Umeå kommun alldeles för långt ner i Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimat. Det signalerar att det finns ett behov av förändring. Det gångna året har också visat att kommunen behöver göra betydligt mer för näringslivet. Därför föreslår Alliansen bland annat att kommunstyrelsen ska se över vilka tillfälliga stöd som getts under coronapandemin som kan göras permanenta.

Allianspartierna vill också möta det växande intresset från umeborna att upptäcka kommunen, därför föreslår de bland annat att det ska tas fram mål för utveckling av befintliga och nya områden för friluftsliv och rekreation.

– Umeå växer och förtätas, därför ser vi ett behov av ytterligare mål för utveckling av gröna områden. Vi tror också att umeborna, och de som reser hit, även efter pandemin kommer att vara intresserade av friluftsliv och rekreation i närområdet, säger Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet.

På området kommunal effektivisering finns flera förslag. De fyra partierna vill bland annat konkurrensutsätta både badverksamheten samt delar av städ- och IT-funktionerna.

– Kommunal effektivisering handlar om att få ut mer av varje skattekrona, det betyder också att det nödvändigtvis inte måste vara kommunen som utför all verksamhet. Vi har tidigare fått igenom Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten, och där fungerar det utmärkt med annan verksamhetsutövare än kommunen, det tror vi gäller på fler områden, säger Björn Kjellsson, vice gruppledare för Liberalerna.

De borgerliga partierna håller valfrihet för enskilda individer högt, även inom välfärden. Äldreomsorgen ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Idag brottas äldreomsorgen med problemet att personal har bristande kunskaper i svenska vilket riskerar patientsäkerheten.

– Det ska vara en absolut självklarhet att en arbetsgivare säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd hos de som de är satta att hjälpa. Därför vill vi att kommunen inför språktester i svenska vid anställning i äldreomsorgen. Det handlar i grunden om respekt för de som behöver hjälp, förutsättningar för en värdig äldreomsorg och det handlar om patientsäkerhet, säger Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna.

Allianspartiernas 19 gemensamma uppdrag

Tillväxt och företagande
1. Uppdra till byggnadsnämnden, individ- och familjenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och äldrenämnden att införa efterhandsdebitering på all myndighetsutövning för att säkerställa förutsägbarhet gentemot privatpersoner och enskilda företag.

2. Uppdra till kommunstyrelsen att se över vilka av de tillfälliga stöd som getts till näringslivet under Corona-pandemin som kan göras permanenta.

3. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Kommunen ska skyndsamt ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

5. Möjliggör ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd genom att avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd.

Skola och fritid
6. Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola samt ett skolpengssystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige.

7. Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.

8. Kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden i uppdrag att stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten.

9. Uppdra till tekniska nämnden och fritidsnämnden att ta fram mål för utveckling av befintliga och nya områden för friluftsliv och rekreation.

10. Uppdra till kommunstyrelsen och fritidsnämnden att skapa förutsättningar för dels en privat byggd och driven gästhamn i centrala Umeå, dels ställplatser för husbilar och husvagnar på lämplig plats.

Omsorg
11. Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

12. Kommunfullmäktige ger äldrenämnden samt individ- och familjenämnden i uppdrag att justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

13. Att kommunen inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket.

14. Logopeder ska anlitas inom omsorgen som en kompetenshöjande resurs för personalen och för att säkerställa att personer med sväljsvårigheter får rätt vård.

Kommunal effektivisering
15. Återinför en form av köp/sälj-modellen för att bland annat reducera kommunens lokalkostnader.

16. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att konkurrensutsätta driften av nämndens badverksamhet.

17. Uppdra till tekniska nämnden att möjliggöra konkurrensutsättning av delar av kommunens städ- och IT-funktioner.

18. Uppdra till kommunstyrelsen att samla och analysera erfarenheter från nya och förändrade arbetsformer inom kommunkoncernens verksamheter som en följd av pandemin. Resultatet ska ligga till grund för förslag till förändrade arbetsformer som kan vidareutvecklas och permanentas.

19. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en nämndsgemensam samordning av digitala system för ökad säkerhet och minskade kostnader.

Text: Anton Bergström