De borgerliga partierna i Umeå presenterar 11 gemensamma förslag inför budgetfullmäktige

2020-10-15 8:32

Nyheter

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Umeå presenterade idag elva gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet. Sedan tidigare är det känt att de fyra partierna lägger separata budgetförslag, i syfte att tydligt kunna profilera sina respektive partier. Men på flera viktiga områden råder samsyn.

De gemensamma uppdragen präglas av en vilja att ge individer mer frihet, stärka företagsklimatet i kommunen samt sätta kvalitet före aktör i kommunens verksamhet. De elva uppdragen har delats in i fyra kategorier: Tillväxt och företagande, skola, omsorg samt kommunal effektivisering.

Gång på gång hamnar Umeå kommun på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimat. Det signalerar att det finns ett behov av förändring, anser de fyra partierna. För att förbättra företagsklimatet i Umeå föreslår allianspartierna bland annat att Umeå kommun inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

– Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat, säger Anders Ågren, kommunalråd (M).

Allianspartierna vill även se fokus på kommunal effektivisering och vill exempelvis återinföra en form av köp/sälj-modellen för att bland annat reducera kommunens lokalkostnader.

– Kommunen måste effektivisera, de tillgängliga resurserna måste användas på bästa möjliga sätt! Vi har därför lagt tydliga uppdrag så att de resurser vi har i kommunen används på ett smartare sätt, så att pengarna räcker till mer. Vi måste prova alla förslag till effektivisering och genomlysa och testa dessa, säger Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet.

Inom skolans område vill de fyra partierna exempelvis införa ett obligatoriskt och aktivt val av skola samt införa en elevhälsogaranti i skolan, med garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.

– Våra gemensamma förslag är en garant för att barn, ungdomar och deras föräldrar får större frihet att välja skola och utbildning, säger Peder Westerberg, gruppledare för Liberalerna.

De borgerliga partierna i Umeå kommun värnar valfriheten inom välfärden. De menar att det viktiga för dem är höga kvalitetskrav – oavsett om du sedan väljer en kommunal eller en privat aktör.

– Tack vare Lagen om valfrihet (LOV) i hemtjänsten vet vi att både kvalité och medinflytande har förbättrats och därför vill vi införa LOV i fler verksamheter som särskilda boenden och i funktionshinderomsorg. Det ska också vara en självklarhet att alla hemtjänstutförare, får samma ersättning vilket inte alls sker idag, säger Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna.

Text: Joline Göttfert

Alliansens gemensamma uppdrag

– Tillväxt och företagande

1. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på hur Umeå kommun kan införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt företagande i kommunen och därigenom öka tillväxten.

2. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.


3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Kommunen ska skyndsamt ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

4. Avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd.

– Skola

5. Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola samt ett skolpengssystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige.

6. Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.

7. Kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden i uppdrag att stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten.

– Omsorg

8. Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

9. Kommunfullmäktige ger äldrenämnden samt individ- och familjenämnden i uppdrag att justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

– Kommunal effektivisering

10. Återinför en form av köp/sälj-modellen för att bland annat reducera kommunens lokalkostnader.

11. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att konkurrensutsätta driften av nämndens badverksamhet.