Byggnadsnämnden i Umeå oenig om elsaneringsbidrag

Publicerad: 

Sedan 2007 ger Umeå kommun ett särskilt bidrag till elsanering av bostäder för de som besväras av elöverkänslighet. Enligt kommunen har elsaneringsbidrag beviljats för totalt 454 065 kronor fördelade på 13 personer under tiden som bidraget har varit möjligt att söka.

Efter en uppföljning har en oenig byggnadsnämnd beslutat att elsaneringsbidraget kommer att finnas kvar. Nämnden beslutade även att föreslå för kommunfullmäktige att avslå en motion från Liberalerna om att upphöra med elsaneringsbidraget. Detta enligt ett pressmeddelande från Umeå kommun.

– Vi har väldigt få ansökningar av det här bidraget. Men det vi kan se i vår uppföljning är att den lilla grupp människor som fått bidraget upplever en stor förbättring. Det gör att vi ser ett värde i att behålla det, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande, i pressmeddelandet.

I en motion föreslår Björn Kjellsson (L) att kommunfullmäktige beslutar att Umeå kommun upphör med utbetalningar av elsaneringsbidrag. Samma förslag fanns från kontoret efter en uppföljning som gjorts. Anledningar som nämns är exempelvis att efterfrågan har minskat och att bidraget inte har lagligt stöd i de lagreglerade bidragsformerna enligt socialtjänstlagen eller bostadsanpassningslagen.

Beslutet i byggnadsnämnden om att låta bidraget finnas kvar togs efter votering med siffrorna 6-5 där Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna röstade för att upphöra med bidraget.

– Vi har varit emot bidraget sedan det infördes 2007. Kunskapsläget är fortfarande så att vi saknar belagda samband mellan elektromagnetiska fält och människors hälsa. Utan vetenskapliga bevis tycker vi inte att bidraget kan finnas kvar, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

– Vi har funderar mycket kring elsaneringsbidraget, det är inte en lätt fråga. Men det saknas vetenskapligt stöd och stöd i lagstiftning om vård för detta bidrag. Det tillsammans gjorde att vi stödde tjänsteskrivelsen och motionen, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden, i pressmeddelandet.

Frågan om elsaneringsbidrag kommer att diskuteras igen när motionen ska behandlas i kommunfullmäktige.

Text: Joline Göttfert