Debatt: Bra med reformering av strandskyddet som ett första steg, men det krävs mer!

Strandskyddet i Sverige är en långtgående inskränkning av äganderätten och en reglering som begränsar markägares frihet att råda över sin egen fastighet, samtidigt som det är ett uppenbart  hinder för kommuner runt om i landet som vill bygga bostäder i attraktiva områden. Detta är påtagligt inte minst i Västerbotten.

Publicerad: 

Hela Sverige måste ges förutsättning att leva. Därför behöver reglerna för att bygga förenklas och det är välkommet att regeringen nu agerar. Samarbetspartierna har enats om att reformera strandskyddet på flera punkter. Det handlar bland annat om att det ska vara möjligt att bygga i närheten av små vattendrag och diken, att kustsamhällen måste få utvecklas trots att de mitt i sommaren är populära besöksmål, och att varken dammar eller återskapade våtmarker ska ha strandskydd. Kommunerna ska därutöver ges en större roll i frågor som rör strandskydd.

Moderaterna vill sedan tidigare avskaffa det generella strandskyddet och istället ge kommunerna ett större ansvar att sköta strandskyddets omfattning. Ansvaret för utvecklingen av boende och byggande utmed våra sjöar och vattendrag hanteras bäst lokalt. Det är därför positivt att regeringen nu vill utreda om kommuner ska kunna ansöka om att upphäva strandskyddet utifrån ett lokalt behov av bostadsbyggande, men också om en ny modell kan införas där det nuvarande systemet för strandskydd ersätts av ett system där kommunerna ges möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla. Mycket bra! Det är också den linje jag har förordat i tidigare insändare.

Strandskyddets nuvarande omfattning hindrar utveckling på ett sätt som inte är acceptabelt i ett samhälle som vill se utveckling och en levande landsbygd. Detta är påtagligt inte minst i Västerbotten. Så reformera strandskyddet i ett första steg och avskaffa sedan det generella strandskyddet i nästa steg, och inför en möjlighet för kommunerna att lokalt besluta om specifika platser för strandskydd.

Regeringen är på rätt väg. Låt hela Sverige leva!

Åsa Ågren Wikström (M)
Vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden och vice gruppledare för Moderaterna i Region Västerbotten

Mest lästa