Beslutet om sänkta hastigheter överklagas av Umeå kommun

2019-12-03 21:16

Nyheter

Umeå kommun överklagar Trafikverkets aktuella beslut om hastighetsbegränsningar på E4 och 363. Kommunstyrelsen vill se konsekvensanalyser av besluten, samt en fördjupad utredning av alternativa åtgärder för att åtgärda bristande trafiksäkerhet längs de båda vägarna. Kommunalrådet Anders Ågren (M) är kritisk mot Trafikverkets agerande.

– Vi har långa avstånd i Västerbotten, och sänker man hastigheten på de stora vägarna ytterligare skadar det tillgängligheten i länet. Trafikverket kör över länets kommuner, regionen, länsstyrelsen och övriga remissinstanser. Konsekvenserna av de beslutade hastighetssänkningarna har inte utretts tillräckligt. Därför väljer vi att gå vidare och överklaga besluten, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

Den 28 oktober beslutade Trafikverket om nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i Västerbottens län. De nya föreskrifterna för sträckorna Sikeå – Bureå samt Djäkneboda – Bygdeå, där hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h, innebär en ökning av den totala restiden med totalt cirka sex minuter. Motsvarande sänkning av hastigheten på väg 363, sträckan Umeå – Tavelsjö, ökar den totala restiden med totalt cirka 1 minut och 15 sekunder.

Skälet till att Umeå kommun överklagar besluten är att förändringarna kommer att innebära ökade samhällsekonomiska kostnader i form av bland annat restidsförluster. Det innebär en negativ påverkan på de boendes framkomlighet och kommer att ytterligare försvåra pendlingsmöjligheterna längs med de båda vägarna, vilket riskerar att få en hämmande inverkan på näringslivets utveckling.

Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet yrkade vid sammanträdet avslag till förslaget att överklaga. Men en majoritet i kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget.

Text: Joline Göttfert