Åsa Ågren Wikström (M) sågar Trafikverkets underlag för infrastrukturplaneringen 2026–2037: ”Ett hot mot utvecklingen i Norrland!”

Moderata regionpolitikern Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten, går till hårt angrepp på Trafikverkets nyligen publicerade underlag för infrastrukturplaneringen. Hon menar att Trafikverket helt blundar den utveckling som nu pågår i norra Sverige. Deras underlag är ett slag i ansiktet mot hela Norrland, menar Ågren Wikström.

Publicerad: 

Trafikverket offentliggjorde i tisdags sitt inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2026–2037 till regeringen. Trafikverket gör nu bedömningen att sysselsättningen, befolkningen och produktionen kommer att minska under kommande år i norra Sverige. Underlaget utgörs av en 261 sidor lång rapport. Trafikverket fick i juni uppdraget av regeringen att ta fram inriktningsunderlaget. Men när nu underlaget är inlämnat till regeringen för vidare hantering, så är det alltså flera saker som sticker ut för norra Sveriges del.

– Trafikverket verkar helt bortse från den utveckling och alla investeringar som pågår i norra Sverige. Det är mycket skadligt att detta material ska utgöra underlag för regeringens och riksdagens planering av de kommande infrastrukturinvesteringarna i Sverige under åren 2026 – 2037. Det är ju uppenbart missvisande, säger Åsa Ågren Wikström (M) i en kommentar.

Trafikverket antar i rapporten att sysselsättningen i de fyra nordligaste länen minskar med mellan 3 och 7 procent fram till 2040. Detta går helt emot de siffor som Trafikverket själva presenterade i regeringsuppdraget om åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbotten och Västerbotten, där sysselsättningen i de länen tvärtom beräknades öka med 8 procent.

Trafikverket gör också bedömningen att befolkningen kommer att minska i tre av de fyra nordligaste länen (undantag Västerbotten som beräknas få en mycket liten ökning). Vidare antar Trafikverket att produktionen i basnäringarna 2040 är markant mindre än i Trafikverkets förra prognos. De stora industriinvesteringarna i norra Sverige ska alltså enligt Trafikverket leda till minskad produktion av malm, stål och skogsprodukter.

– Detta är ju helt bisarrt. Inriktningsunderlaget innehåller dessutom en sänkt prognos för kollektivtrafiken och för godstransporterna i norra Sverige, jämfört med vad Trafikverket tidigare antagit. Men allt har ju talat för att prognoserna borde höjas, då allt fler planerade investeringar nu har börjat förverkligas, säger Ågren Wikström.

Underlaget ska ligga till grund för den infrastrukturproposition som regeringen avser att lämna till riksdagen under hösten 2024. När riksdagen sedan fattat beslut om de ekonomiska ramarna, så vidtar en åtgärdsplanering för att ta fram en ny trafikslagsövergripande nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplaner för regional transportinfrastruktur. Trafikverkets inriktningsunderlag kommer nu att remitteras till bl.a. myndigheter, regioner och bransch- och intresseorganisationer.

Moderata regionpolitikern Åsa Ågren Wikström uppmanar nu alla regioner och kommuner i norra Sverige att göra sin röst hörd i den kommande remissomgången:

– Sverige kommer att behöva omfattande infrastrukturinvesteringar under kommande år. Det är mycket illa att Trafikverket levererat in ett underlag, som innehåller sådana bristfälliga bedömningar av den framtida utvecklingen i norra Sverige. Det är ett stort problem, för det riskerar ju i så fall att missa de mycket omfattande behoven som finns gällande såväl järnvägs- som vägsatsningar i Norrland.

Joline Göttfert

Mest lästa