Alliansen i Skellefteå satsar på utbildning, byggande och trygghet i budgeten för 2023

Under gårdagen presenterade Alliansen i Skellefteå en gemensam budget inför valet i september. Huvudinriktningen i budgeten är olika satsningar på utbildning, byggande och trygghet till vilket allianspartierna satsar fler miljoner än den styrande majoriteten bestående av S och V.

Publicerad: 

Alliansens budgetförslag präglas av satsningar inom kommunens kärnverksamheter skola, vård och omsorg. Även tillväxt och mer kommunal verksamhet i privat regi prioriteras.

– Vi vill skapa extra kraft genom att arbeta för mindre osund konkurrens i kommunen och i stället driva fler verksamheter i privat regi – camping, sophantering, ge plats för fler privata aktörer i äldrevård bland annat. Vi menar att det ger valfrihet och att fler alternativ ökar kvaliteten. Det är återkommande från vår sida eftersom vi inte har fått genomslag för det ännu – men det är en politik som vi vill ha, säger Löwenhöök (M) till Folkbladet.

För att stärka området skola och utbildning satsar Alliansen totalt ca 150 miljoner kronor på För- och grundskolenämnden och Gymnasienämnden. Det är 37,7 miljoner kronor mer än det förslag som den politiska majoriteten (S/V) har presenterat. Medlen ska framför allt användas till utbildning, lärarnas villkor och minskade barngrupper i förskolan. Alliansens avsätter också över 900 miljoner kronor i investeringar i skollokaler och trygga lärmiljöer, vilket är 57 miljoner kronor mer än S/V.

Investeringarna rör allt från satsningar på grundskolor och en ny gymnasieskola till byggandet av fler förskolor. Ett ökat bostadsbyggande ska möjliggöras genom att närmare 1 miljard kronor (ytterligare 80 miljoner jämfört med majoritetsförslaget) tillförs investeringsbudgeten för exploatering och markinköp.

Alliansen föreslår även resursförstärkningar till kommunens planavdelning samt åtgärder för att snabba upp arbetet med planläggningen av mark för bostäder och industrier. Inom området trygghet föreslås dels medel till socialtjänstens fältverksamhet, dels fler kommunalt finansierade ordningsvakter.

Partierna vill också bygga om torget och andra miljöer som idag upplevs otrygga. Man vill också satsa mer på kommunala ordningsvakter och skapa ambulerande trygghetscenter där kommun, polis och räddningstjänst samverkar.

– Nästan hälften av de unga tjejerna i Skellefteå upplever otrygghet i dag, vi måste erbjuda en trygg miljö. Det är en fråga som majoriteten inte tagit på allvar, säger Löwenhöök (M) till Norran.

Socialnämndens område, med tyngdpunkt på äldreomsorgen, föreslås att få ett resurstillskott på drygt 148 miljoner kronor. Detta är drygt 15,5 miljoner mer än majoritetsförslaget och 10 miljoner av dessa är avsedda för löner och förbättrade arbetsvillkor för omsorgens personal.

I planen för 2024 och 2025 finns även medel till ett nytt fullstort vård- och omsorgsboden med 120 platser. S/V-majoriteten har endast avsatt medel för 60 platser. Alliansen lägger en rad förslag för att förbättra företagsklimatet som idag får dåliga betyg av de företagare som bor i kommunen. Ett exempel på detta är mer upphandling av lokalt producerade varor och tjänster. För att möjliggöra tillväxt i hela kommunen föreslås en utökad ram för investeringar i vägar och cykelvägar till en omfattning av 80 miljoner kronor för den kommande femårsperioden, vilket är 75 miljoner kronor mer jämfört med S/V-förslaget.

För att finansiera satsningarna föreslås ett besparingskrav på det som Alliansen kallar onödig administration och byråkrati. Partierna vill också dra ner på projektverksamhet, göra kostnadsminskningar inom försörjningsstödet och räknar med att olika upphandlingar ska minska kommunens kostnader. Därtill föreslås ett något lägre driftresultat, men det vägs upp av att Alliansen vill ta ut mer pengar ur de kommunala bolagen. Exempelvis från Skellefteå Industrihus AB, som nyligen sålt stora delar av fastighetsbeståndet. Skattesatsen föreslås vara oförändrad.

– Vi tycker att en välfungerande skola, vård och omsorg är viktigare än fler strateger, fler kommunikatörer och fler administrativ personal. Att flera av våra satsningar innebär långsiktiga uppdrag för kommunanställda tjänstemän, det står inte och faller med den enprocentiga besparing vi föreslår – vi tycker det är rimligt att hålla emot den utveckling som har skett, säger Andreas Löwenhöök (M) till Folkbladet.

Jonatan Hjeltman