Alliansen i Skellefteå prioriterar kompetensförsörjning och bostadsbyggande i budgetförslaget för 2024

Publicerad: 

Idag har Alliansen i Skellefteå – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna – presenterat budgeten för 2024. Partierna lägger fokus på kompetensförsörjning, för såväl näringslivet som kommunorganisationen, samt bostadsbyggandet. Alliansen skjuter till offensiva resursförstärkningar till utbildning och omsorgerna samt investerar i infrastruktur och insatser som skapar förutsättningar för olika former av bostadsbyggande.

– Med vårt budgetförslag vill vi lägga grunden för en trygg samhällsutveckling i Skellefteå kommun. Det innehåller prioriteringar till kompetensförsörjning och bostadsbyggande, områden där det finns stora utmaningar idag. Vi satsar också på tryggheten, genom ökade anslag till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt insatser för ökad krisberedskap, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

Inom områdena bostadsbyggande och infrastruktur ökar Alliansen de ekonomiska ramarna för enskilda vägar och vinterväghållningen. Partierna satsar också utökade resurser på kommunens hantering av plan- och byggärenden. I investeringsbudgeten avsätts mer än 3 miljarder till exploatering, markinköp och förutsättningar för bostadsbyggande samt mer än 500 miljoner till olika väg och cykelväginvesteringar.

– Bostadsbyggandet har minskat i hela landet, men med rätt förutsättningar ser Alliansen att det går att göra det enklare att bygga och att fler kan finna sitt drömboende i Skellefteå. För det behövs det krafttag från kommunen. Vi vill investera i framkomliga vägar i hela kommunen och möjliggöra för ett allsidigt bostadsbyggande, som även omfattar villor, och inte enbart flerfamiljshus, vilket den politiska majoriteten fokuserar på, säger Carina Sundbom (C), gruppledare.

För att stärka välfärdens kärna – vård- och omsorg samt utbildningssystemet – prioriterar Alliansen den största delen av det ekonomiska utrymmet till Socialnämnden och de två skolnämnderna. Dessa satsningar möjliggörs bland annat av utökade statsbidrag. Under torsdagen aviserade Skellefteås politiska majoritet (S/V) justeringar i sitt budgetförslag, som är en anpassning till Alliansens satsningar inom skolan och omsorgerna.

– Vi välkomnar att majoriteten anpassar sig till våra budgetssatsningar, vilket möjliggörs av utökade statsbidrag från regeringen. Det innebär att vi får se reella satsningar på fler lärare och personal inom vård- och omsorg i Skellefteå kommun, oavsett vilken budget som går igenom i fullmäktige. Sedan är det viktigt att detta kompletteras med mer valfrihet för elever, föräldrar och de äldre. Därför vill vi exempelvis införa lagen om valfrihet (LOV). Det innebär att den som har behov av omsorg ska kunna välja vem som ska utföra omsorgen man är i behov av, säger Per Boström (KD), gruppledare.

Alliansens utbildningssatsningar omfattar mer än 162 miljoner kronor under det kommande året, vilket är 10,5 miljoner kronor mer jämfört med den sittande S/V-majoriteten. Det ska bland annat gå till särskilda lönesatsningar och förutsättningar för att minska barn- och elevgruppernas storlekar. Alliansen lägger också riktade satsningar på vuxen- och yrkesinriktad utbildning, för att möta näringslivets stora kompetensbehov.

– Alliansens politiska fokus börjar med skolan – från förskolan till vuxenutbildning. Vi strävar efter att förbättra det lokala utbildningssystemet och säkerställa att alla elever får en solid bas att stå på, som fria och ansvarstagande individer. Detta innebär att vi prioriterar hög kvalitet i undervisningen och att elever får den kunskap de behöver för att bli väl rustade för framtiden, säger Christina Soldan (L), gruppledare.

Alliansens olika budgetssatsningar finansieras genom de skatteintäkter och utökade statsbidrag som kommunen erhåller. Alliansen gör också nedprioriteringar, omprioriteringar och besparingar, exempelvis inom administration och projektverksamheterna, för att finansiera skol- och omsorgssatsningar. För att minska kommunens lånebehov till investeringar genomför Alliansen olika strategiska försäljningar. Åtgärder som minskar lånebehovet med 263 miljoner kronor.

– Vi gör besparingar inom det som inte är välfärdens kärna samt ökar konkurrensutsättningarna och upphandlingarna för att åstadkomma ökad kostnadskontroll. Vi ser också ett värde av att ha en mindre belåning och ökad handlingsfrihet inom investeringsbudgeten. Därför genomför vi strategiska försäljningar. Dessa åtgärder öppnar också upp för näringslivet att bidra mer till en trygg samhällsutveckling i Skellefteå, avslutar Andreas Löwenhöök (M).

 

Ta del av budgetförslaget:

Alliansens budgetförslag 2024 – En trygg samhällsutveckling – kompetensförsörjning och bostadsbyggande

 

 

Anton Bergström Nord

Mest lästa