Ågren (M) kritiserar förslag att sänka hastigheten på länets vägar

Publicerad: 

Trafikverket har presenterat en rapport om sänkta hastigheter som nu är ute på remiss. I förslaget för Västerbotten föreslås nedsättningar från 90 km/h till 80 km/h på 20 vägavsnitt, både på nationella vägar och länsvägar. Sammantaget påverkar förslaget en väglängd om 161 km. Förslaget får stark kritik av moderaternas länsordförande i Västerbotten, tillika kommunalrådet, Anders Ågren.

– Det är helt oacceptabelt! E4:an mellan Skellefteå och Umeå är E4-avsnittet som Gud glömde. Istället för sänkta hastigheter och fler fartkameror borde Trafikverket se till att bygga mitträcken. Vi har så långa avstånd i länet, och sänker man hastigheten på de stora vägarna ytterligare skadar det tillgängligheten i länet, kommenterar Ågren.

Idag hade förbundsstyrelsen i Region Västerbotten sammanträde. En enig styrelse kritiserade Trafikverkets förslag, vilket välkomnas av Ågren. Länets politiker anser att Trafikverket istället borde prioritera insatser på vägavsnitt med en årsdygnstrafik på 2000 fordon eller mer i den nationella transportplanen, för att bland annat genomföra mitträckesåtgärder på länets europavägar E4, E12 och E45.

– Det behövs även en kraftig ökning av ramarna till kommande länstransportplan så att det skapas möjligheter att genomföra mitträckesåtgärder på de trafikerade länsvägarna. Man borde fokusera på att bygga bort farliga vägar, istället för att hålla på sänka hastigheter, säger Ågren.

I yttrandet från Region Västerbotten konstareras att förslagen i rapporten för Västerbottens del innebär en successiv regionförminskning, där medborgare och näringsliv drabbas av högre restidskostnader och minskad mobilitet längs vägsystemet: ”Ett exempel på detta är att hastighetssänkningen på en 59,7 kilometer lång sträcka längs länets ”pulsåder” E4 mellan Umeå och Skellefteå, innebär att dessa två kommuner kommer 7,5 kilometer ”längre bort” från varandra beroende på den ökade restiden. Vad som i stället behövs är utökade nationella medel för att bygga bort de ”felande länkar” som finns idag, framför allt på väg E4 mellan Umeå och Skellefteå och på väg E12 mellan Umeå och Vännäs.”

Region Västerbotten bedömer att mitträckesåtgärder på de 78,3 kilometer som hör till länsvägnätet – och således i så fall behöver finansieras av länstransportplanen – skulle kosta i intervallet 800 miljoner kronor – 1,1 miljard kronor. Detta ska ställas i relation att nuvarande länstransportplan omfattar 890 miljoner kronor för en 12-årsperiod. Mot bakgrund av att länstransportplanerna avses omfatta ett antal olika åtgärdsområden, inte minst gång- och cykelåtgärder som regeringen mycket tydligt pekat ut som prioriterade åtgärder, blir det uppenbart att nuvarande budgetram för Västerbottens län måste höjas betydligt om det ska vara möjligt att i närtid genomföra investeringar för att möjliggöra högre hastigheter.

Mest lästa