Ågren (M) efterlyser fler åtgärder för att öka tryggheten i Umeå

2021-01-28 10:08

Nyheter

Otryggheten i Umeå var en av punkterna på fullmäktiges dagordning i måndags. Enligt en undersökning från Umeå kommun, så uppger ca 40 procent av kvinnorna i Umeå att de avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade.

Moderata kommunalrådet Anders Ågren hade reagerat starkt på uppgifterna i rapporten. Han lyfte därför kravet på fler trygghetsåtgärder i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

– Otryggheten är utbredd. Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för överfall, rån eller ofredanden. Det räcker inte med fina högtidstal för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå. Det krävs också handling. I oktober hade fullmäktige kunnat fatta beslut om en rad konkreta åtgärder för att öka tryggheten för umeåborna. Men tyvärr röstades de moderata förslagen ner av en majoritet i fullmäktige, säger Anders Ågren i en kommentar.

Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades under förra året ut av Umeå kommun till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trygghet. Resultatet av undersökningen presenterades innan årsskiftet. Ca 40 procent av de tillfrågade kvinnorna väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet. Det var också dessa siffror som Ågren lyfte i sin interpellation.

I sitt skriftliga svar till interpellationen redogjorde Hans Lindberg (S) för åtgärder som hade vidtagits i Umeå. Lindberg instämde i vikten av att värna tryggheten överlag, men menade att satsningar som hade vidtagits hade gett viktiga resultat, däribland samverkan mellan Polisen och socialtjänsten. Samt att fler åtgärder var på gång. Han var samtidigt negativ till Moderaternas agerande i trygghetsdebatten, både på nationell och lokal nivå.

Fullmäktige fick däremot inte möjlighet att debattera några interpellationer eller frågor i måndags p.g.a. tidsbrist.
Anders Ågren konstaterar att Socialdemokraterna är obegripligt passiva i trygghetsfrågorna:

– Socialdemokraterna i Umeå saknar handlingskraft. Fina ord, visioner – och många utredningar. Det är dagens socialdemokrati. Mycket snack och ingen verkstad! Det behövs fler poliser, krafttag mot narkotikan, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet med bättre belysning, ökad kameraövervakning, kommunala ordningsvakter, skärpta straff för brottslingar, ett ökat förebyggande arbete med skola och socialtjänst. Och mycket, mycket mer.
Moderaterna kommer att återkomma inför budgetfullmäktige i juni med fler förslag för kommunfullmäktige att ta ställning till.

Text: Joline Göttfert