Ågren (M) efterlyser åtgärder – Umeå på plats 131 av 189 kommuner i företagsklimat

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har presenterat kvalitetsmätningen av kommuners myndighetsutövning och service gentemot företag: Öppna jämförelser – företagsklimat 2021. Umeå kommun hamnade på plats 131 av 189 kommuner. Två områden som sticker ut negativt i Umeå är bygglov och serveringstillstånd. Gällande serveringstillstånd placerar sig Umeå kommun på plats 63 av 63 kommuner i just den kategorin. Sämst, alltså. Moderata kommunalrådet Anders Ågren är inte nöjd och menar att Umeå måste sikta betydligt högre.

Publicerad: 

– Umeå kommun borde kunna betydligt bättre! Bland kommuner med över 40 000 invånare, så ligger Umeå på plats 45 av 65 kommuner. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat, konstaterar Anders Ågren (M).

Företagare får i SKR:s undersökning bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service.

Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka. Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar.

– Detta bekräftar bara vad Moderaterna under lång tid påtalat. Det finns mycket kvar att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med lokala företagarna. Moderaterna har – ofta tillsammans med de övriga borgerliga partierna – lagt en rad förslag på hur Umeå kommuns företagsklimat skulle kunna förbättras inom olika delar. Men tyvärr röstas dessa förslag ned av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, avslutar Ågren.

Ågren har med anledning av SKR-rapporten lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S). Ärendet kommer upp på kommunfullmäktige i slutet av maj.

Länk till SKR:s undersökning: https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html

Anton Bergström Nord