Goda kommunikationer och kompetensförsörjning viktigt för konkurrenskraften

2018-02-21 10:52

Nyheter

Västerbotten liksom övriga delar av Sverige har stora utmaningar framför sig. Det kommer krävas mer arbetskraft och framförallt den sortens arbetskraft som är svårare att rekrytera – högkvalificerad arbetskraft med rätt kompetens. Det kommer att krävas insatser på många områden om Umeå och resten av länet ska klara av näringslivets och de offentliga verksamheternas behov. Förutom god kompetensförsörjning och tillgänglig arbetskraft krävs det också goda kommunikationer.

– S-regeringen fortsätter försämra kommunikationerna såväl inom Västerbotten som till och från länet. Förslag på kilometerskatt som skulle straffa åkerinäringen, höjd bensinskatt straffar alla som är beroende av bilen och en flygskatt straffar företagen och personal som behöver resa för att utveckla deras företag och bidra till länets tillväxt. Det är helt fel väg att gå, säger Anders Ågren, moderat kommunalråd i Umeå.

Arbetskraftsinvandring har länge varit en viktig del av det svenska samhället. Senast en stor reform på området gjordes var 2008 av alliansregeringen och nu pekar många på att fler måste steg tas för att ställa om till en politik som lockar hit högkvalificerad arbetskraft och expertis från hela världen. Sverige är ett exportberoende land och det gör att Sverige hela tiden måste utveckla och förändra sin kompetens för att bemöta den internationella efterfrågan. Sverige är ett litet land men Sverige har stora exportföretag, framgångsrika it-bolag och är ett av världens mest innovativa länder. Den konkurrenskraft som skapats bygger på att svenska företag kan rekrytera och behålla högkvalificerad arbetskraft från både världen, Sverige och Umeå.
Under 2018 planerar en tredjedel av företagen i Västerbottens län att utöka personalstyrkan. En stark svensk ekonomi hjälper inte företagen när det råder brist på utbildad arbetskraft och rätt kompetens inte finns att tillgå. Umeå kommun tillsammans med resten av länet kommer framöver ha stora problem med kompetensförsörjningen. Ansvariga aktörer har ett stort ansvar att nå den arbetskraft och kompetens som efterfrågas.

– Vi är i en högkonjunktur men förutsättningarna för många företag att växa hindras av bl.a. brist på rätt kompetens. Ska företagen fortsätta växa i länet behöver vi ge företagen fler vägar att nå arbetskraft och speciellt högkvalificerad sådan, kommenterar Ågren.

Tillväxtverket har redovisat att sju av tio företag vill växa men hindras på grund av att de inte har tillgång till den rätta kompetensen. Kompetensbristen bekräftas av Arbetsförmedlingen, som pekar på en alltmer utbredd brist på kvalificerad arbetskraft. Sveriges företagsklimat är ett av världens bästa men när det kommer till att attrahera talanger och sedan behålla dem ligger Sverige sämre till.

– Att företag vill växa men inte kan det är allvarligt. Politiken behöver göra vad den kan för att säkerställa att rätt arbetskraft finns tillgänglig. Det gäller såväl utbildningssystemet som lagstiftningsmässigt. Likaså att byråkrati inte hindrar företagen från att utvecklas, fortsätter Ågren.

Det har länge rapporterats om hur människor utvisas av uppenbart märkliga anledningar. Arbetskraftsinvandrare utvisas för minsta avvikelse från försörjningskrav eller kollektivavtal. I vissa fall har entreprenörer sänkt sin egen lön för att satsa på sina företag eller tillfälligt få dem att klara sig. Detta har inneburit de fått utvisningsbeslut då de tjänat någon hundralapp för lite.

– Människor som kommer till Sverige för att arbeta, starta företag och bidra till svensk tillväxt ska inte utvisas på uppenbart orimliga grunder. Vi ska självfallet inte utvisa hårt arbetande människor som gör rätt för sig, säger Anders Ågren.

Moderaterna har tillsammans med resten av Alliansen under mandatperioden drivit på lagändringar i riksdagen. Det handlar om att ställa om till en politik som uttalat bejakar arbetskraftsinvandring och har ett offensivt syfte att locka hit internationell högkvalificerad arbetskraft och expertis.
Moderaterna har nyligen kommit med tre förslag på nationell nivå, som ska se till att högkvalificerad arbetskraft kan komma till Sverige och bidra till svensk tillväxt och välfärd. Dessa tre är: talangvisum för högkvalificerad arbetskraft, minskad byråkrati och kortande av handläggningstiderna samt att marknadsföra karriärmöjligheterna i Sverige.

Text: Pasi Huikuri