Ågren Wikström (M) kräver extern genomlysning av ekonomin i Region Västerbotten

2020-10-23 9:10

Nyheter

Region Västerbotten prognosticerar det sämsta ekonomiska resultatet i landet, enligt den senaste ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Prognosen för 2020, efter andra tertialen, är ett negativt resultat på 483 miljoner kronor. Moderaternas vice gruppledare i regionen, Åsa Ågren Wikström, efterlyser en extern genomlysning av Region Västerbottens ekonomi.

De ekonomiska problemen är egentligen ingen nyhet. Region Västerbotten fortsätter år efter år att göra stora underskott i verksamheterna, samtidigt som sparplaner har svårt att få genomslag. Åsa Ågren Wikström lämnade därför in en motion till regionfullmäktige redan den 30 augusti, med krav på att regionstyrelsen skyndsamt genomför en extern genomlysning och analys av hela Region Västerbottens verksamhet för att identifiera besparingspotential.

– Det kan inte fortsätta så här. År efter år fortsätter regionens verksamheter att gå med underskott trots beslut om olika åtgärder. Budgetdisciplinen lämnar mycket i övrigt att önska. Även innan Coronapandemin hade kostnaderna ökat i en oroväckande hastighet. Den av regionfullmäktige beslutade åtgärdsplanen för ekonomi i balans uppnås inte, konstaterar Ågren Wikström.

I motionen föreslår hon att man tar hjälp av externa konsulter för att få tydliga och skarpa besparingsförslag. Som exempel nämns erfarenheterna från Region Norrbotten, som nyligen presenterade en genomlysningsrapport som hade tagits fram av KPMG. I en första rapport konstaterades att det fanns en ytterligare besparingspotential inom Region Norrbotten på 457 miljoner kronor. En andra rapport ska levereras i ett senare skede med ytterligare besparingsförslag.

Motionären Ågren Wikström menar att Region Västerbotten skulle behöva göra exakt samma sak.

– En extern genomlysning och analys av Region Västerbottens olika nivåer och verksamheter måste göras för att komma till rätta med var problemen finns. Tydliga resultat i form av kostnadsreduceringar och besparingar måste kunna påvisas i det arbete som vi moderater vill se, säger Ågren Wikström i en avslutande kommentar.

Text: Joline Göttfert