fredag 18 januari 2019 • Kontakta redaktionen via e-post

Hemliga dokument visar att regeringen tänker ompröva Västra Länken

En utredning från Riksdagens utredningstjänst visar att Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ompröva byggandet av Västra Länken och ett 20-tal andra vägprojekt runt om i Sverige. Enligt Trafikverket är det mycket ovanligt att Regeringen väljer att riva upp eller ompröva redan beslutade vägprojekt.

– Det är tydligt att miljöpartiet fått igenom en omfattande omprövning av ej påbörjade vägprojekt i hela Sverige. Västra Länken är bara ett av alla dessa viktiga vägprojekt som nu riskeras med Regeringens nya direktiv inför Infrastrukturpropositionen. Socialdemokraternas lokala krishantering i Umeå för att dölja Regeringens nya direktiv till Trafikverket är bara ett sätt att föra umeborna bakom ljuset. Jag tänker kalla infrastrukturminister Anna Johansson till Riksdagen för att svara på frågorna kring detta,  säger Edward Riedl, Riksdagsledamot (M).

Nyheter i Västerbotten kan också visa Regeringens direktiv till Trafikverket inför den kommande Infrastrukturpropositionen. I direktiven från regeringen inför denna process framkommer det att icke påbörjade projekt i den nationella planen för 2014-2025 ska omprövas utifrån nya kriterier. De exakta skrivningarna i direktiven lyder:

”Inriktningsunderlaget ska omfatta tre analyser:

– hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas enligt Trafikverkets prognos utifrån hittills beslutad politik,

– hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om

trafiken utvecklas enligt Trafikverkets prognos med hittills beslutade och aviserade åtgärder, samt

– hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas enligt Trafikverkets prognos med antaganden om ytterligare styrmedel och åtgärder för att kostnadseffektivt minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser.”

”Trafikverket ska redovisa en bedömning av om objekt i gällande nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 påverkas på något betydande sätt av de förutsättningar som gäller för inriktningsanalyserna. Objekt där upphandling av byggentreprenad påbörjats ska inte omfattas av bedömningen.

”Trafikverket ska så långt det är möjligt använda sig av kvalitetssäkrat underlag, t.ex. samhällsekonomiska värderingar enligt Trafikverkets arbetsgrupp för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet (ASEK) men också för miljökonsekvenser och sociala konsekvenser etc.”